094483527

ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΕ

ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα-Οχήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42423/70/B/99/21

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42423/70/B/99/21
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως62.398,8762.398,860,0135.003,2634.336,47666,79
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα225.524,03225.524,03225.524,03225.524,03
3. Κτίρια και τεχνικά έργα623.751,25321.608,84302.142,41623.751,25296.993,44326.757,81
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.360,041.359,980,061.360,041.359,980,06
5. Μεταφορικά Μέσα22.449,5022.293,70155,8022.449,5022.155,31294,19
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός191.900,51179.196,5212.703,99190.599,62174.467,2716.132,35
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.064.985,33524.459,04540.526,291.063.684,44494.976,00568.708,44
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.552,421.552,42
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)542.078,71570.260,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα548.996,80542.592,07
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων0,001.774,66
548.996,80544.366,73
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες87.419,5981.523,05
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Στις τράπεζες για είσπραξη10.029,0012.356,43
11. Χρεώστες διάφοροι45.899,4999,01
143.348,0893.978,49
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα973,15973,15
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο27.044,5956.842,29
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας46.030,5114.655,70
73.075,1071.497,99
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)766.393,13710.816,36
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.258,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο442.715,40378.233,45
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων18,5364.500,48
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού12.808,1914.522,20
12.826,7279.022,68
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό45.112,0837.158,45
4. Έκτακτα αποθεματικά76.154,3676.154,36
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων8.561,24
121.266,44121.874,05
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο305.502,33177.193,35
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)882.310,89756.323,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών125.962,99203.034,87
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις700,00
126.662,99203.034,87
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές126.941,00176.154,03
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)33.285,2757.413,97
4. Προκαταβολές πελατών1.445,04
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη75.866,9043.661,94
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί14.274,4914.409,36
10. Μερίσματα πληρωτέα22.809,99
11. Πιστωτές διάφοροι49.130,316.491,28
299.497,97322.385,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)426.160,96525.420,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.308.471,851.281.744,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.308.471,851.281.744,01
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.160.232,061.072.526,78
Μείον: Κόστος πωλήσεων905.152,86744.662,21
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως255.079,20327.864,57
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως18.898,757.200,00
ΣΥΝΟΛΟ273.977,95335.064,57
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας42.567,9523.076,04
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως6.280,2948.848,24117.247,01140.323,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως225.129,71194.741,52
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα44,8237,71
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα13.065,52-13.020,7015.764,39-15.726,68
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως212.109,01179.014,84
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,361.493,08
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων8.561,248.561,60
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα474,25474,258.087,351.501,451.501,45-8,37
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)220.196,36179.006,47
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων28.435,8131.725,94
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος28.435,810,0031.725,940,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων220.196,36179.006,47
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως220.196,36179.006,47
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.177.193,3586.470,28
397.389,71265.476,75
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος57.374,3646.936,68
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι3.749,4011.933,24
Κέρδη προς διάθεση336.265,95206.606,83
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό7.953,636.603,49
2. Πρώτο μέρισμα22.809,9922.809,99
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο305.502,33177.193,35
336.265,95206.606,83
Ηράκλειο, 30 ΜΑΪΟΥ 2015
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ
Α.Δ Ν965637
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΖ457586
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 25729

Tags: , , , ,