999443886

ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ CASH & CARRY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57480/73/Β/04/24
Γ.Ε.ΜΗ.: 075454858000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ CASH & CARRY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57480/73/Β/04/24 - Γ.Ε.ΜΗ. 075454858000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.690,003.689,890,113.690,003.689,890,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.690,003.689,890,113.690,003.689,890,11
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις300,00300,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)300,11300,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι1.752,011.339,10
IV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας127.759,22135.813,74
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)129.511,23137.152,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 4.000,00 μετοχές των 60,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο240.000,00240.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-7.641,61-6.049,05
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-102.547,05-96.498,00
-110.188,66-102.547,05
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)129.811,34137.452,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)129.811,34137.452,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)129.811,34137.452,95
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.146,99844,40
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.840,927.987,916.207,927.052,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.987,91-7.052,32
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα402,841.282,91
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα30,00372,840,001.282,91
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.615,07-5.769,41
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα65,0465,040,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα91,5891,58-26,54279,64279,64-279,64
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-7.641,61-6.049,05
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-7.641,61-6.049,05
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-7.641,61-6.049,05
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-102.547,05-96.498,00
-110.188,66-102.547,05
Ζημίες εις νέο-110.188,66-102.547,05
ΧΑΝΙΑ, 29 ΜΑΪΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αλεξάκης Απόστολος
ΑΔΤ ΑΒ 188482
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Μαργαριτάκη Αικατερίνη
ΑΔΤ ΑΕ 972739
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Γεωργαντζής Δημήτριος
ΑΔΤ ΑΜ 177821