094168539

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BINZAN INN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15971/92/B/87/23
Γ.Ε.ΜΗ.: 124119333000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BINZAN INN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15971/92/B/87/23 - Γ.Ε.ΜΗ. 124119333000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.997,011.997,010,001.997,011.997,010,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως5.903,315.106,30797,015.903,314.947,30956,01
7.900,327.103,31797,017.900,326.944,31956,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα215.425,60215.425,60215.425,60215.425,60
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.354.064,241.221.501,28132.562,961.354.064,241.198.831,48155.232,76
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός149.839,46149.836,193,27149.839,46149.836,193,27
5. Μεταφορικά Μέσα30.809,1230.808,111,0130.809,1230.808,111,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός459.628,39454.476,215.152,18456.839,82449.995,646.844,18
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.209.766,811.856.621,79353.145,022.206.978,241.829.471,42377.506,82
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.141,001.141,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)354.286,02378.647,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.63,12110,86
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες67.627,4423.666,86
11. Χρεώστες διάφοροι12.844,2813.857,70
80.471,7237.524,56
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο853.727,01808.438,60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας976,74526,99
854.703,75808.965,59
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)935.238,59846.601,01
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 31.300,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο939.000,00939.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό13.257,3112.631,97
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο44.270,3832.388,87
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)996.527,69984.020,84
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές96.632,2479.625,98
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)32.628,3632.628,36
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων35.007,1831.639,92
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.047,636.810,84
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί121.655,9884.070,80
11. Πιστωτές διάφοροι1.822,547.408,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)293.793,93242.184,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.290.321,621.226.204,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.290.321,621.226.204,84
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)279.586,64186.385,26
Μείον: Κόστος πωλήσεων212.765,43141.554,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως66.821,2144.831,02
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας48.319,1429.818,60
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως1.761,3550.080,492.575,3232.393,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως16.740,7212.437,10
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα3.597,46-3.597,463.730,50-3.730,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.143,268.706,60
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα525,102.866,15
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων111,31636,41-636,4123.713,9026.580,05-26.580,05
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)12.506,85-17.873,45
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων27.309,3725.963,91
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος27.309,370,0025.963,910,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων12.506,85-17.873,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως12.506,85-17.873,45
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.32.388,8750.262,32
44.895,7232.388,87
Κέρδη προς διάθεση44.895,7232.388,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό625,34
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο44.270,38
44.895,72
ΚΕΡΚΥΡΑ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΖΩΧΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. Β 228006
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΖΩΧΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 22806
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,