094013843

ΚΥΒΟΣ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 926/01/Β/86/927
Γ.Ε.ΜΗ.: 255101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
51 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΚΥΒΟΣ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 51 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 926/01/Β/86/927 - Γ.Ε.ΜΗ. 255101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.850.206,181.850.206,181.850.206,181.850.206,18
3. Κτίρια και τεχνικά έργα746.673,68746.673,670,01746.673,68746.673,670,01
5. Μεταφορικά Μέσα22.720,0122.720,000,0122.720,0121.868,00852,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός5.238,665.238,470,193.963,693.963,530,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.624.838,53774.632,141.850.206,392.623.563,56772.505,201.851.058,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.850.206,391.851.058,36
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι21.153,6636.443,02
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα0,0027.239,90
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.270,691.585,31
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας22.461,01102.804,98
25.731,70104.390,29
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)46.885,36168.073,21
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 469.680,00 μετοχές των 2,94 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.380.859,201.380.859,20
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό28.132,9524.525,17
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο250.246,00181.698,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)1.659.238,151.587.082,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.022,810,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη27.865,79299.284,74
11. Πιστωτές διάφοροι197.761,78124.411,68
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)227.650,38423.696,42
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων10.203,228.352,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.897.091,752.019.131,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.897.091,752.019.131,57
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)155.961,24170.750,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων24.366,0722.742,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως131.595,17148.008,10
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας25.391,5930.872,10
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως106.203,58117.136,00
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων0,008.235,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα2.628,018.659,70
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα6.414,99-3.786,980,0016.894,70
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως102.416,60134.030,70
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα3.372,603.372,60-3.372,600,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)99.044,00134.030,70
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.126,942.394,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.126,940,002.394,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων99.044,00134.030,70
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως99.044,00134.030,70
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.181.698,1098.535,39
280.742,10232.566,09
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος26.888,3246.491,01
Κέρδη προς διάθεση253.853,78186.075,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό3.607,784.376,98
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο250.246,00181.698,10
253.853,78186.075,08
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Η Πρόεδρος & Δ/σα Σύμβουλος
Αγλαϊα Γ. Στύλογλου
ΑΔΤ. Τ 196349
Η Αντιπρόεδρος
Τατιανή Στ. Στύλογλου
ΑΔΤ. ΑΚ 203816
Ο Συντάξας τον Ισολογισμό
Ευθύμιος Θ. Κουτσόπουλος
ΑΔΤ Χ 158790

Tags: , , , ,