094224136

ΜΠΙΛΛΙΓΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 22640/92/B90/15
Γ.Ε.ΜΗ.: 33184233000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΜΠΙΛΛΙΓΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22640/92/B90/15 - Γ.Ε.ΜΗ. 33184233000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως11.014,3611.014,350,0111.014,3611.014,350,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως59.819,4359.818,411,0259.819,4359.818,411,02
70.833,7970.832,761,0370.833,7970.832,761,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα800.736,81800.736,81800.736,81800.736,81
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.028.931,081.566.570,46462.360,622.028.931,081.518.396,94510.534,14
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.250,652.250,520,132.250,652.250,520,13
5. Μεταφορικά Μέσα85.155,6267.517,0917.638,5385.155,6263.451,9721.703,65
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός381.226,88300.444,2280.782,66344.193,58279.808,0664.385,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.298.301,041.936.782,291.361.518,753.261.267,741.863.907,491.397.360,25
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.099,742.099,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.363.618,491.399.459,99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα623,77910,11
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες31.659,1247.804,32
11. Χρεώστες διάφοροι20.906,561.585,81
52.565,6849.390,13
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο258.655,06152.623,30
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας81.713,4336.678,92
340.368,49189.302,22
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)393.557,94239.602,46
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 33.800,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.014.000,001.014.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων46,7246,72
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.641,193.641,19
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο86.196,4981.803,67
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-137.761,05-219.564,72
-51.564,56-137.761,05
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)966.123,35879.926,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές465.162,59469.899,86
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)24.169,6742.303,81
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων232.064,94232.064,94
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη49.521,282.768,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί14.364,8511.194,64
11. Πιστωτές διάφοροι5.770,78904,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)791.054,11759.136,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.757.177,461.639.063,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.757.177,461.639.063,48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)528.270,28465.538,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων383.349,53351.955,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως144.920,75113.583,84
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως9.716,90
ΣΥΝΟΛΟ144.920,75123.300,74
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας32.500,1524.028,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως112.420,6099.272,68
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα101,986,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα656,23-554,25191,68-185,68
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως111.866,3599.087,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη951,52951,52
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα842,0116.224,30
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων82,5216.306,82-16.306,82
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)111.975,8682.780,18
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων72.874,8063.220,06
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος72.874,800,0063.220,060,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων111.975,8682.780,18
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως111.975,8682.780,18
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-137.761,05-219.564,72
-25.785,19-136.784,54
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος25.779,37
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι976,51
Ζημίες εις νέο-51.564,56-137.761,05
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
BILLINGHAM MARK-JOHN
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 5264403038
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τ.Δ.Σ.
CHAMBERS OLIVER-LUK
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 4579405570
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 756120ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α\' ΤΑΞΕΩΣ