800403835

ΜΥΡΙΟΝ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΜΥΡΙΟΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως18.283,004.570,7513.712,2518.283,002.742,4515.540,55
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως0,000,000,000,000,000,00
18.283,004.570,7513.712,2518.283,002.742,4515.540,55
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας0,000,000,000,000,000,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις0,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,00
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα0,000,000,000,000,000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.550.000,00155.000,001.395.000,001.550.000,0093.000,001.457.000,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός0,000,000,000,000,000,00
5. Μεταφορικά Μέσα0,000,000,000,000,000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός0,000,000,000,000,000,00
1.550.000,00155.000,001.395.000,001.550.000,0093.000,001.457.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.550.000,00155.000,001.395.000,001.550.000,0093.000,001.457.000,00
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις700,00400,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)1.395.700,001.457.400,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα0,000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες0,000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου0,000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου0,000,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση0,000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες0,000,00
11. Χρεώστες διάφοροι0,000,00
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων0,000,00
0,000,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο6.608,356.101,72
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας123.443,32129.462,94
130.051,67135.564,66
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)130.051,67135.564,66
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο1.200.000,001.200.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων0,000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων0,000,00
0,000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-284.801,76-238.248,79
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,000,00
-284.801,76-238.248,79
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)915.198,24961.751,21
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις0,000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών555.500,00581.250,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις0,000,00
555.500,00581.250,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές0,000,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,000,00
4. Προκαταβολές πελατών0,000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.937,885.120,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί0,000,00
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση0,000,00
10. Μερίσματα πληρωτέα0,000,00
11. Πιστωτές διάφοροι60.827,8060.384,00
68.765,6865.504,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)624.265,68646.754,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.539.463,921.608.505,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)1.539.463,921.608.505,21
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)80.000,04126.666,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων63.828,3095.742,45
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως16.171,7430.924,27
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,000,00
ΣΥΝΟΛΟ16.171,7430.924,27
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας34.248,7851.781,40
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως0,0034.248,780,0051.781,40
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-18.077,04-20.857,13
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.942,553.849,62
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα30.501,88-28.559,3334.597,36-30.747,74
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-46.636,37-51.604,87
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη83,400,00
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,0083,400,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,0014,10
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,000,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,000,0083,400,0014,10-14,10
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-46.552,97-51.618,97
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων63.828,3095.742,45
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος63.828,300,0095.742,450,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-46.552,97-51.618,97
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-46.552,97-51.618,97
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-238.248,790,00
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,000,00
-284.801,76-51.618,97
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,000,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,00186.629,82
Ζημίες εις νέο-284.801,76-238.248,79
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,000,00
2. Πρώτο μέρισμα0,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,000,00
0,000,00
ΚΕΡΚΥΡΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Πετρος Μυριλλας
Α.Δ.Τ. Φ271601
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γερασιμος Μυριλλας
Α.Δ.Τ. Φ271600
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
EUROLOG Ε.Π.Ε. Βρεττος Σωτηρης
Α.Α.0032 - Α\' Ταξεως

Tags: , , , ,