998159171

ΜΥΡΤΑΛΕΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65977/01/B/08/83(2009)
Γ.Ε.ΜΗ.: 8212801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΜΥΡΤΑΛΕΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65977/01/B/08/83(2009) - Γ.Ε.ΜΗ. 8212801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως211.372,01199.333,1212.038,89211.372,01194.849,2516.522,76
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως108.766,8095.702,5013.064,30108.766,8089.258,5719.508,23
320.138,81295.035,6225.103,19320.138,81284.107,8236.030,99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα2.484.000,002.484.000,002.484.000,002.484.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα4.078.471,95817.685,423.260.786,534.078.471,95654.546,543.423.925,41
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός875.452,95236.372,31639.080,64875.452,95148.827,01726.625,94
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)7.437.924,901.054.057,736.383.867,177.437.924,90803.373,556.634.551,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)6.383.867,176.634.551,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες97.043,8769.657,47
11. Χρεώστες διάφοροι27.115,6248.146,99
124.159,49117.804,46
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.382,133.921,26
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας32,2141,84
1.414,343.963,10
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)125.573,83121.767,56
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο810.000,00810.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-192.188,96-374.528,31
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-795.793,83-421.265,52
-987.982,79-795.793,83
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-177.982,7914.206,17
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού5.215.100,005.330.184,79
2. Δάνεια Τραπεζών821.076,43802.026,11
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις67.800,0067.800,00
6.103.976,436.200.010,90
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές95.941,1151.595,68
4. Προκαταβολές πελατών20.000,0020.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη28.755,2751.687,61
11. Πιστωτές διάφοροι463.854,17414.283,83
608.550,55537.567,12
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)6.712.526,986.737.578,02
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού40.565,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)6.534.544,196.792.349,90
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως31.817,4944.766,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)6.534.544,196.792.349,90
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως31.817,4947.565,71
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)548.544,98464.793,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων190.379,02202.848,45
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως358.165,96261.944,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας189.099,19229.269,80
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως43.828,96232.928,1549.916,95279.186,75
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως125.237,81-17.241,83
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα23,01101,99
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα334.301,48-334.278,47354.587,81-354.485,82
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-209.040,66-371.727,65
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.925,342.925,34-2.925,342.800,662.800,66-2.800,66
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-211.966,00-374.528,31
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-211.966,00-374.528,31
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-211.966,00-374.528,31
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-795.793,83-421.265,52
(+): Αποθεματικά προς διάθεση19.777,04
-987.982,79-795.793,83
Ζημίες εις νέο-987.982,79-795.793,83
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΟΥΛΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΔΤ Ρ 001317
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΔΤ Κ 141604
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΑΔΤ Χ 507273

Tags: , , , ,