998870155

ΝΕΦΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

Γ.Ε.ΜΗ.: 069239903000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΝΕΦΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 069239903000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως244,92244,900,02244,92244,900,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως45.475,0045.474,880,1245.475,0045.474,880,12
45.719,9245.719,780,1445.719,9245.719,780,14
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα19.500,004.485,0015.015,0019.500,003.705,0015.795,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός5.270,001.613,573.656,435.270,001.086,574.183,43
5. Μεταφορικά Μέσα6.960,345.028,831.931,516.960,343.915,183.045,16
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός273.498,45263.603,079.895,38120.465,92109.193,2511.272,67
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)305.228,79274.730,4730.498,32152.196,26117.900,0034.296,26
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις44.260,7341.676,56
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)74.759,0575.972,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες239.716,74311.442,03
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου84.719,08121.291,00
11. Χρεώστες διάφοροι208.557,35194.049,43
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων303.034,21777.796,82
836.027,381.404.579,28
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο85.341,9015.677,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας645.259,47946.120,42
730.601,37961.797,50
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)1.566.628,752.366.376,78
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων2.524,071.750,78
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα51,30
2.575,371.750,78
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 180,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό73.876,6273.876,62
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο285,841.977.528,08
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)92.162,462.069.404,70
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-44.228,6117.067,36
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)26.251,1521.885,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη388.739,08342.528,60
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί952,18
10. Μερίσματα πληρωτέα1.210.500,00
11. Πιστωτές διάφοροι-30.525,80-7.010,55
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.551.688,00374.470,98
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα112,85224,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.643.963,312.444.100,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.643.963,312.444.100,52
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.848.840,992.312.285,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.335.432,631.043.706,17
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.513.408,361.268.579,12
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως3.002,9623.263,20
ΣΥΝΟΛΟ1.516.411,321.291.842,32
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας231.519,64161.034,37
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως259.139,54490.659,18196.435,68357.470,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.025.752,14934.372,27
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.212,165.497,57
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα17.373,48-16.161,3216.553,46-11.055,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.009.590,82923.316,38
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα901,55901,551.116,511.116,51
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα23.934,4223.934,42-23.032,8761.188,4761.188,47-60.071,96
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)986.557,95863.244,42
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων156.830,4713.055,44
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος156.830,470,0013.055,440,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων986.557,95863.244,42
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως986.557,95863.244,42
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.619.651,851.357.876,23
1.606.209,802.221.120,65
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος260.923,96243.592,57
Κέρδη προς διάθεση1.345.285,841.977.528,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Πρώτο μέρισμα1.345.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο285,841.977.528,08
1.345.285,841.977.528,08
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ.ΑΕ523451/Α.Μ.002211 Α΄ΤΑΞΗΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ052734

Tags: , , , ,