999718929

ΟΙΚΑΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55534/55/Β/03/07
Γ.Ε.ΜΗ.: 014676035000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΟΙΚΑΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55534/55/Β/03/07 - Γ.Ε.ΜΗ. 014676035000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα93.455,1823.072,7370.382,4514.674,5714.674,560,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός10.705,8310.705,600,2310.409,4510.409,230,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)104.161,0133.778,3370.382,6825.084,0225.083,790,23
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις750,00750,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)71.132,68750,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα11.469.798,0411.600.409,46
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων722.018,57726.358,57
12.191.816,6112.326.768,03
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 262.507,10 237.999,04
11. Χρεώστες διάφοροι 72.188,40 136.153,00
334.695,50374.152,04
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές84.989,0084.989,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 359.196,98 16.178,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 9.254,24 4.383,39
368.451,2220.562,19
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)12.979.952,3312.806.471,26
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 3.187,10 532,64
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 150.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.500.000,001.500.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-697.014,61-833.785,78
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-5.331.361,26-4.497.575,48
-6.028.375,87-5.331.361,26
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-4.528.375,87-3.831.361,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών9.432.094,109.448.671,64
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις100.840,0092.050,00
9.532.934,109.540.721,64
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές22.278,417.448,89
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)1.397,282.028,02
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων7.861.758,476.961.465,98
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη153.541,65116.939,64
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.246,873.567,42
11. Πιστωτές διάφοροι7.491,204.143,80
8.049.713,887.095.593,75
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)17.582.647,9816.636.315,39
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων0,002.800,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)13.054.272,1112.807.754,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)13.054.272,1112.807.754,13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)489.543,80500.773,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων424.566,87429.391,56
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως64.976,9371.381,68
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως470.811,52422.361,52
ΣΥΝΟΛΟ535.788,45493.743,20
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας68.385,7950.787,59
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως50.389,74118.775,5334.348,8585.136,44
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως417.012,92408.606,76
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα5.818,995.816,64
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα939.221,52-933.402,531.060.417,06-1.054.600,42
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-516.389,61-645.993,66
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα9.170,009.170,0010,5010,50
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα189.795,00189.795,00-180.625,0096.679,6996.679,69-96.669,19
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-697.014,61-742.662,85
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων8.694,541.100,42
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος8.694,540,001.100,420,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-697.014,61-742.662,85
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-697.014,61-742.662,85
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-5.331.361,26-4.497.575,48
-6.028.375,87-5.240.238,33
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,0091.122,93
Ζημίες εις νέο-6.028.375,87-5.331.361,26
ΚΙΚΛΙΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΕΡΒΟΥ Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ160342
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑ Ι.ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ598685
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ.ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5777 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,