998561924

ΟΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64813/55/Β/07/15
Γ.Ε.ΜΗ.: 14657535000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΟΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64813/55/Β/07/15 - Γ.Ε.ΜΗ. 14657535000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.413,87282,781.131,091.413,87141,391.272,48
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως28.750,135.750,0423.000,0928.750,132.875,0225.875,11
30.164,006.032,8224.131,1830.164,003.016,4127.147,59
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα22.669,2422.669,2422.669,2422.669,24
3. Κτίρια και τεχνικά έργα3.786,80252,453.534,353.786,80100,983.685,82
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός50.000,003.883,3346.116,6750.000,001.883,3348.116,67
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)76.456,044.135,7872.320,2676.456,041.984,3174.471,73
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)72.320,2674.471,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες4.319,3717.361,19
11. Χρεώστες διάφοροι13.935,5913.837,19
18.254,9631.198,38
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9.386,872.821,74
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.053,594.039,67
10.440,466.861,41
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)28.695,4238.059,79
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.000,00 μετοχές των 60,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό225,07225,07
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο4.276,33
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-4.646,53
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)55.578,5464.501,40
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.090,00844,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη54,843.203,37
11. Πιστωτές διάφοροι68.423,4868.423,48
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)69.568,3272.470,85
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα55,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού2.651,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)125.146,86139.679,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)125.146,86139.679,11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)10.082,4816.837,21
Μείον: Κόστος πωλήσεων6.487,934.621,55
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.594,5512.215,66
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.501,644.075,72
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως4.015,7712.517,411.898,305.974,02
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.922,866.241,64
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.922,866.241,64
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,0050,0050,00-50,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-8.922,866.191,64
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.167,885.000,72
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος5.167,880,005.000,720,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-8.922,866.191,64
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-8.922,866.191,64
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.4.276,33
-4.646,536.191,64
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.690,24
Ζημίες εις νέο-4.646,534.501,40
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό225,07
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο4.276,33
4.501,40
ΚΙΚΛΙΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 154279
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΤΗΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 269712
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ.ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5777 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,