094436169

OILCHEM A.E.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34126/01/Β/95/469
Γ.Ε.ΜΗ.: 1988201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
OILCHEM A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34126/01/Β/95/469 - Γ.Ε.ΜΗ. 1988201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως16.701,4416.701,070,3716.247,8416.247,480,36
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα25.886,187.323,6718.562,5125.886,184.773,6721.112,51
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός39.085,4638.739,58345,8848.660,7647.999,31661,45
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)64.971,6446.063,2518.908,3974.546,9452.772,9821.773,96
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.943,381.943,38
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)20.851,7723.717,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα85.074,0074.158,10
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων324,081.069,57
85.398,0875.227,67
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες152.953,4817.820,84
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου21.950,0059.201,84
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)46.000,000,00
11. Χρεώστες διάφοροι1.600,0020.068,58
222.503,4897.091,26
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο578,32153,58
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας30.555,3272.522,98
31.133,6472.676,56
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)339.035,20244.995,49
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων945,001.891,32
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα92.446,8852.770,29
93.391,8854.661,61
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 77.000,00 μετοχές των 1,98 ευρώ)
1. Καταβλημένο152.460,00152.460,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό52.764,6143.961,83
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)205.224,61196.421,83
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.932,891.122,57
4. Προκαταβολές πελατών76,8076,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη63.268,472.344,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.538,612.462,33
10. Μερίσματα πληρωτέα178.690,26118.600,00
11. Πιστωτές διάφοροι547,581.339,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)248.054,61125.945,70
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,001.007,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)453.279,22323.374,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)453.279,22323.374,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)183.363,73160.307,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων144.594,07126.655,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως38.769,6633.652,87
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως383.084,42405.061,94
ΣΥΝΟΛΟ421.854,08438.714,81
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας99.500,67135.555,84
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως91.162,28190.662,95129.471,03265.026,87
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως231.191,13173.687,94
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα70,4416,19
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.248,97-1.178,531.638,34-1.622,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως230.012,60172.065,79
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα129,01129,011.573,861.573,86
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα34,1334,1394,8820,5820,581.553,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)230.107,48173.619,07
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων6.283,538.126,79
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος6.283,530,008.126,790,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων230.107,48173.619,07
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως230.107,48173.619,07
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος63.026,9248.523,20
Κέρδη προς διάθεση167.080,56125.095,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό8.802,786.495,87
3. Πρόσθετο μέρισμα158.277,78118.600,00
167.080,56125.095,87
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ
ΑΔΤ:ΑΖ038192/07
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ
ΑΔΤ:ΑΕ022070/06
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:ΑΙ632547/10 ΟΕΕ:A725

Tags: , , ,