094388167

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΩΡΕΙΩΝ -ΘΕΜΑΤΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38910/80/Β/97/26
Γ.Ε.ΜΗ.: 72033520000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38910/80/Β/97/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 72033520000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.377,112.377,110,002.377,112.377,110,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου57.158,3557.158,3557.158,3557.158,35
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως219.504,146.057,19213.446,95219.504,145.862,51213.641,63
279.039,608.434,30270.605,30279.039,608.239,62270.799,98
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα346.447,41346.447,41335.523,02335.523,02
5. Μεταφορικά Μέσα12.275,6912.275,670,0212.275,6912.275,670,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός22.023,5711.466,0510.557,5223.528,5710.573,8912.954,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)380.746,6723.741,72357.004,95371.327,2822.849,56348.477,72
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.859,361.859,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)358.864,31350.337,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα602,54602,54
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.947,95947,95
1.550,491.550,49
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες34.814,1244.504,49
Μείον: Προβλέψεις8.016,2526.797,8712.390,4732.114,02
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων6.998,806.998,80
11. Χρεώστες διάφοροι79.960,96111.367,81
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων3.287,973.487,97
117.045,60153.968,60
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές66.649,7199.139,91
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις29.930,85-29.930,85
66.649,7169.209,06
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.235,947.121,73
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.040,192.628,99
3.276,139.750,72
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)188.521,93234.478,87
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων46.090,2446.090,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.780,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο198.993,00198.993,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.743,796.743,79
3. Ειδικά αποθεματικά62.800,0665.359,41
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων188.721,89188.721,89
258.265,74260.825,09
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-27.265,00-11.878,45
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-65.565,69-53.687,24
-92.830,69-65.565,69
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)364.428,05394.252,40
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών169.049,71169.859,71
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές102.475,07108.269,89
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)4.700,004.700,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων80.147,6180.147,61
4. Προκαταβολές πελατών1.669,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.242,831.265,21
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί14.475,1515.375,15
11. Πιστωτές διάφοροι126.563,36126.166,58
330.604,02337.594,06
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)499.653,73507.453,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)864.081,78901.706,17
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών30.476,4230.476,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)864.081,78901.706,17
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών30.476,4230.476,42
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)532,941.443,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως532,941.443,10
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας7.964,197.871,04
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως4.751,4212.715,612.827,1510.698,19
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-12.182,67-9.255,09
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα11,20
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα7,603,602.581,00-2.581,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-12.179,07-11.836,09
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα35,53
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων12.098,7412.098,74
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα26.972,4777,89
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες212,2027.184,67-15.085,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-27.265,00-11.878,45
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.086,84136,71
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.086,840,00136,710,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-27.265,00-11.878,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-27.265,00-11.878,45
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-65.565,69-53.687,24
-92.830,69-65.565,69
Ζημίες εις νέο-92.830,69-65.565,69
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο Προεδρος του ΔΣ
ΜΟΣΧΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΙ427230
Η Αντιπροεδρος του ΔΣ
ΑΓΓΓΕΛΙΚΗ Δ. ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΑΔΤ ΑΗ955930
Ο Προισταμενος του Λογιστηριου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΑΦΜ 034996360

Tags: , , , ,