095154883

OPT HELLAS ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47784/04/B/00/188
Γ.Ε.ΜΗ.: 85365902000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
OPT HELLAS ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47784/04/B/00/188 - Γ.Ε.ΜΗ. 85365902000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως9.296,068.662,17633,899.296,068.662,17633,89
2. Συν/κές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων5.326,325.326,220,10
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως5.326,325.326,220,10
14.622,3813.988,39633,9914.622,3813.988,39633,99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως8.000,007.999,970,038.000,007.999,970,03
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας56.850,5956.850,550,0456.850,5956.850,550,04
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις16.450,1416.450,070,0716.450,1416.450,070,07
81.300,7381.300,590,1481.300,7381.300,590,14
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα186.597,600,00186.597,60186.597,600,00186.597,60
3. Κτίρια και τεχνικά έργα700.059,09419.716,42280.342,67700.059,09400.067,58299.991,51
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός938.667,64844.452,8194.214,83936.586,70817.301,36119.285,34
5. Μεταφορικά Μέσα1.452,471.452,460,011.452,471.452,460,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός82.093,6669.794,2912.299,3775.465,4267.594,977.870,45
1.908.870,461.335.415,98573.454,481.900.161,281.286.416,37613.744,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.990.171,191.416.716,57573.454,621.981.462,011.367.716,96613.745,05
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.459,121.464,12
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)574.913,74615.209,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα32.458,9843.423,76
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.167.506,47125.247,80
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων9.443,172.300,00
209.408,62170.971,56
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες423.573,21238.626,71
Μείον: Προβλέψεις21.270,88402.302,3321.270,88217.355,83
11. Χρεώστες διάφοροι109.492,61198.720,63
511.794,94416.076,46
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.985,872.275,26
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας287.310,87443.814,67
290.296,74446.089,93
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.011.500,301.033.137,95
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων2.766,623.067,91
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 244.000,00 μετοχές των 5,41 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.320.040,001.320.040,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων12,2412,24
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού36.670,3152.589,73
36.682,5552.601,97
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό71.107,5770.597,34
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων0,004.440,03
71.107,5775.037,37
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο8.381,18644,73
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.436.211,301.448.324,07
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις9.609,70658,74
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές40.502,0412.884,90
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)3.252,383.482,20
4. Προκαταβολές πελατών3.051,642.686,53
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.124,71107.934,90
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί25.808,5725.369,40
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση0,000,00
10. Μερίσματα πληρωτέα0,0018.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι61.037,6531.700,98
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)140.776,99202.058,91
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα3.216,661.007,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.589.814,651.652.049,02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως2.014.154,701.243.002,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)1.589.814,651.652.049,02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως2.014.154,701.243.002,19
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.290.705,851.706.783,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων972.155,191.183.360,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως318.550,66523.423,14
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,00660,00
ΣΥΝΟΛΟ318.550,66524.083,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας265.222,85203.005,77
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως113.358,25378.581,1078.887,12281.892,89
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-60.030,44242.190,25
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα4.424,771.579,10
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα3.795,39629,385.430,34-3.851,24
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-59.401,06238.339,01
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα78.655,9725.697,56
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων0,000,00
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,0078.655,970,0025.697,56
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα8.695,0424.715,38
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,000,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,008.695,0469.960,938.511,8533.227,23-7.529,67
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)10.559,87230.809,34
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων48.999,6158.014,60
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος48.999,610,0058.014,600,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων10.559,87230.809,34
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως10.559,87230.809,34
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.644,73-152.234,47
(+): Αποθεματικά προς διάθεση4.440,030,00
15.644,6378.574,87
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος5.753,2254.158,26
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.000,002.974,67
Κέρδη προς διάθεση8.891,4121.441,94
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό510,232.797,21
2. Πρώτο μέρισμα0,0018.000,00
3. Πρόσθετο μέρισμα0,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο8.381,18644,73
8.891,4121.441,94
ΣΠΑΤΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΕΝΔΡΑΣ
ΑΔΤ Χ625225
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΛΑΓΚΑΣ
ΑΔΤ Ρ670294
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΑΦΜ 999841330 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1431

Tags: , , , ,