999941814

ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 005119501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 005119501000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.107,921.107,920,001.107,921.007,92100,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως4.831,934.827,454,484.831,934.827,454,48
5.939,855.935,374,485.939,855.835,37104,48
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα45.901,1216.333,3429.567,7845.901,1214.540,1931.360,93
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός70.360,4068.513,091.847,3169.810,5666.796,683.013,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)116.261,5284.846,4331.415,09115.711,6881.336,8734.374,81
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)31.415,0934.374,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες256.581,20217.768,37
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου325.371,48200.235,45
11. Χρεώστες διάφοροι20.134,4077.631,66
602.087,08495.635,48
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο705,22935,66
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας171.763,09104.665,27
172.468,31105.600,93
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)774.555,39601.236,41
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο90.450,0090.450,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού30.248,2630.248,26
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό10.891,956.303,97
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο126.687,98169.575,43
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)258.278,19296.577,66
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές75.814,3328.170,13
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)434.572,24259.703,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη32.835,5147.284,71
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.474,693.879,84
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)547.696,77339.038,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)805.974,96635.715,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)805.974,96635.615,70
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.832.545,781.317.643,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.620.804,101.107.631,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως211.741,68210.012,27
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας117.246,80121.954,41
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως94.494,8888.057,86
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα349,25255,73
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα744,24-394,99542,25-286,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως94.099,8987.771,34
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.340,282.340,28-2.340,28247,95247,95-247,95
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)91.759,6187.523,39
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων3.509,563.918,70
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος3.509,560,003.918,700,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων91.759,6187.523,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως91.759,6187.523,39
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.104.533,36
196.292,9787.523,39
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος25.189,0023.799,79
Κέρδη προς διάθεση171.103,9763.723,60
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό4.587,984.376,17
2. Πρώτο μέρισμα39.828,01
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο126.687,9859.347,43
171.103,9763.723,60
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΤΑ Μέλη
Τοπτσιάν Βικτωρία
ΑΗ 077403
Ο Πρόεδρος και Δ.Σύμβούλος
Πανάγος Μάριος
ακ 645373
Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
Στεργίου Σ. Ευάγγελος
Αρ.Αδ.0023012 α Τάξεως

Tags: , , , ,