094065919

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9741/14/B/86/14
Γ.Ε.ΜΗ.: 23074554000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
36 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 36 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9741/14/B/86/14 - Γ.Ε.ΜΗ. 23074554000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως30.945,5428.103,822.841,7225.995,5425.995,540,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα407.793,080,00407.793,08407.793,080,00407.793,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα548.164,40394.713,70153.450,70545.921,89387.680,29158.241,60
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός51.076,3442.786,088.290,2651.076,3442.405,688.670,66
5. Μεταφορικά Μέσα152.366,56132.622,3319.744,23142.755,04130.941,2711.813,77
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός281.558,56257.359,9924.198,57275.931,14251.763,7624.167,38
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.440.958,94827.482,10613.476,841.423.477,49812.791,00610.686,49
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις34.042,5534.042,55
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις710,20710,20
34.752,7534.752,75
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)648.229,59645.439,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα677.442,79733.207,85
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες381.885,26432.752,34
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου7.760,006.625,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου40.406,8293.658,54
11. Χρεώστες διάφοροι54.618,3639.340,10
484.670,44572.375,98
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο17.273,0537.161,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας36.179,4562.415,54
53.452,5099.577,31
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.215.565,731.405.161,14
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων915,002.000,07
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 140.711,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο412.283,23412.283,23
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων18.268,2718.268,27
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό29.743,7829.743,78
3. Ειδικά αποθεματικά0,0052.517,27
4. Έκτακτα αποθεματικά1.580,251.580,25
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων140.368,04140.368,04
171.692,07224.209,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-56.182,21-120.365,41
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)546.061,36534.395,43
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις0,009.332,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές66.411,81265.221,26
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)359.567,15528.865,56
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων728.495,91636.100,24
4. Προκαταβολές πελατών102.425,000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη22.376,5327.191,48
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί13.834,2416.576,48
11. Πιστωτές διάφοροι26.612,0434.032,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.319.722,681.507.987,92
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.768,00885,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.867.552,042.052.600,45
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1.Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας πραγματοποήθηκε την 31.12.2012 βασει του Ν.2065/1992. 2. Η αποτίμηση των των συμμετοχών έχει γίνει στην αξία κτήσης τους, 3.Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις και Υποθήκες ποσού 1.149.743,21€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)1.867.552,042.052.600,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)4.034.197,014.102.261,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων3.237.572,543.341.836,44
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως796.624,47760.425,17
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως41.476,0023.118,39
ΣΥΝΟΛΟ838.100,47783.543,56
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας162.163,11168.596,62
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως584.436,42746.599,53663.564,68832.161,30
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως91.500,94-48.617,74
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα3.766,8115.351,35
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα48.004,56-44.237,7543.691,68-28.340,33
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως47.263,19-76.958,07
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα104,20602,56
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες32.231,7132.335,91-32.335,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)14.927,28-77.560,63
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων16.799,3819.018,17
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος16.799,380,0019.018,170,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων14.927,28-77.560,63
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως14.927,28-77.560,63
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-120.365,41-34.624,91
(+): Αποθεματικά προς διάθεση52.517,270,00
-52.920,86-112.185,54
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι3.261,358.179,87
Ζημίες εις νέο-56.182,21-120.365,41
ΛΑΜΙΑ, 14 ΜΑΪΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ977708
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ979684
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ478649
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της «ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις.Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης."Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη"Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 78 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 78 χιλ. ευρώ περίπου και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 78 χιλ. περίπου.2.Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010."Γνώμη με Επιφύλαξη"Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920."Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 22 Α.Μ. ΣΟΕΛ 156.

Tags: , , , ,