800386846

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ Γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΟΤΑΝΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 119572116000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΥΔΟΚΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 119572116000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ0,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα700,00699,990,01700,00699,990,01
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός12.015,643.534,548.481,1012.015,642.363,749.651,90
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.887,841.887,770,071.887,841.887,770,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)14.603,486.122,308.481,1814.603,484.951,509.651,98
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)8.481,189.651,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα12.663,7315.293,21
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων6.130,77
18.794,5015.293,21
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες157,98
11. Χρεώστες διάφοροι8.738,357.714,66
8.738,357.872,64
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο59.396,8350.943,43
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας81,4484,66
59.478,2751.028,09
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)87.011,1274.193,94
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-11.211,66-13.386,85
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)48.788,3446.613,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές39.493,5233.770,34
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.520,00240,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί197,63102,00
11. Πιστωτές διάφοροι5.492,813.120,43
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)46.703,9637.232,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)95.492,3083.845,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)95.492,3083.845,92
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)141.563,66131.626,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων113.546,95111.584,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως28.016,7120.041,95
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως2.740,14910,43
ΣΥΝΟΛΟ30.756,8520.952,38
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας3.581,194.501,40
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως24.188,4727.769,6629.681,6934.183,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.987,19-13.230,71
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα12,00-12,0016,14-16,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.975,19-13.246,85
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα140,00140,00-140,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)2.975,19-13.386,85
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.170,804.951,50
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.170,800,004.951,500,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων2.975,19-13.386,85
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως2.975,19-13.386,85
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-13.386,850,00
-10.411,66-13.386,85
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι800,00
Ζημίες εις νέο-11.211,66-13.386,85
ΠΑΤΡΑ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΤΖΙΜΑ ΙΟΥΛΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ


Tags: , , , ,