094070120

ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΑΞ ΑΕ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΕΚΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8891/62/B/86/725
Γ.Ε.ΜΗ.: 57223004000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
33 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΑΞ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 33 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8891/62/B/86/725 - Γ.Ε.ΜΗ. 57223004000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις18.293,0118.292,970,0418.293,0118.292,970,04
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα391.219,37391.219,37391.219,37391.219,37
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.056.111,831.023.580,4432.531,391.056.111,831.023.580,4432.531,39
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός229.274,83180.627,9148.646,92229.274,83180.627,9148.646,92
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός65.567,3665.566,620,7465.567,3665.566,620,74
1.742.173,391.269.774,97472.398,421.742.173,391.269.774,97472.398,42
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.760.466,401.288.067,94472.398,461.760.466,401.288.067,94472.398,46
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)472.398,46472.398,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.483,0130.983,01
11. Χρεώστες διάφοροι23.063,4248.537,41
24.546,4379.520,42
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο383,33465.856,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας509,767.840,92
893,09473.697,56
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)25.439,52553.217,98
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων1.461,81
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 50.000,00 μετοχές των 0,71 ευρώ)
1. Καταβλημένο35.500,00500.500,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων2.993,402.993,40
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό130.716,14130.116,14
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων283.667,33283.667,33
414.383,47413.783,47
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο25.726,3914.466,24
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)478.603,26931.743,11
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές4.252,011.318,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.080,1882.190,59
11. Πιστωτές διάφοροι10.364,3410.364,34
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)20.696,5393.873,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)499.299,791.025.616,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)499.299,791.025.616,44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως37.600,0037.600,00
ΣΥΝΟΛΟ37.600,0037.600,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας21.143,1213.572,26
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως16.456,8824.027,74
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα7,50
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα21,50-14,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως16.442,8824.027,74
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη1.249,941.249,94
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα47,5847,58-47,58180,00180,001.069,94
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)16.395,3025.097,68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων16.395,3025.097,68
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως16.395,3025.097,68
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.14.466,24-317,80
(+): Αποθεματικά προς διάθεση442.699,97
30.861,54467.479,85
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος4.535,159.551,64
Κέρδη προς διάθεση26.326,39457.928,21
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό600,00762,00
3. Πρόσθετο μέρισμα442.699,97
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο25.726,3914.466,24
26.326,39457.928,21
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ886843
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝ.ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Π408172
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥλΟΣ Φ.ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Δ.Τ. AE 661770 Α ΤΑΞΕΩΣ Α.Μ.Α. Ο.Ε.Ε. 5777

Tags: , , , ,