099130784

ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

Γ.Ε.ΜΗ.: 030043413000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 030043413000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως62.100,0062.099,800,2062.100,0062.099,800,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα67.498,4067.498,4067.498,4067.498,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα525.413,63195.217,53330.196,10525.413,63174.262,16351.151,47
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός528.145,36378.520,21149.625,15528.145,36325.846,83202.298,53
5. Μεταφορικά Μέσα123.022,65117.102,445.920,21136.022,65123.713,1012.309,55
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός88.877,5181.368,887.508,6386.784,4475.591,0411.193,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.332.957,55772.209,06560.748,491.343.864,48699.413,13644.451,35
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.759,434.759,43
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)565.507,92649.210,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα94.987,4643.744,10
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.4.467,833.253,32
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων1.783,801.159,39
101.239,0948.156,81
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες162.889,21290.613,92
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως4.989,41
11. Χρεώστες διάφοροι18.507,9425.447,39
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων4.989,41
186.386,56321.050,72
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.643,654.735,90
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας5.726,6415.679,34
10.370,2920.415,24
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)297.995,94389.622,77
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων2.428,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο331.050,00311.750,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων20,7919.320,79
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού185.829,76219.506,64
185.850,55238.827,43
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.626,103.626,10
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο32.239,4952.838,64
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)552.766,14607.042,17
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές57.773,89107.633,91
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)12.969,54
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων200.314,97255.772,45
4. Προκαταβολές πελατών3,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.634,9231.944,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί10.530,384.640,81
11. Πιστωτές διάφοροι27.625,7431.799,80
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)310.853,08431.791,58
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα2.313,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)865.932,591.038.833,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών400.000,00400.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως1.364,805.502,15
401.364,80405.502,15
ΕΓΙΝΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν.2065/92 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)865.932,591.038.833,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών400.000,00400.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως1.364,805.502,15
401.364,80405.502,15
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)630.519,50631.034,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων548.792,48456.124,57
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως81.727,02174.909,49
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας61.780,8270.715,05
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως59.752,61121.533,4366.183,83136.898,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-39.806,4138.010,61
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα6,1516,34
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα6.274,63-6.268,489.329,98-9.313,64
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-46.074,8928.696,97
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα33.676,8835.106,36
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων0,0033.676,88120,9635.227,32
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα103,16
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες1.533,32
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων6.667,828.201,1425.475,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-20.599,1563.821,13
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων89.262,6190.315,14
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος89.262,610,0090.315,140,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-20.599,1563.821,13
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-20.599,1563.821,13
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.52.838,6411.032,44
32.239,4974.853,57
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος18.542,45
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.169,58
Κέρδη προς διάθεση32.239,4955.141,54
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.302,90
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο32.239,4952.838,64
32.239,4955.141,54
ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΡΟΥΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 270377Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 614938

Tags: , , , ,