094001764

ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6265/01/ΝΤ/Β/86/632
Γ.Ε.ΜΗ.: 121718999000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6265/01/ΝΤ/Β/86/632 - Γ.Ε.ΜΗ. 121718999000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.664,184.664,130,054.664,184.664,130,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.443.417,301.443.417,301.443.417,301.443.417,30
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων0,001.443.417,300,001.443.417,30
3. Κτίρια και τεχνικά έργα3.678.141,653.335.546,26342.595,393.591.417,183.306.530,60284.886,58
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός730.334,87697.232,0433.102,83730.334,87690.293,3540.041,52
5. Μεταφορικά Μέσα42.947,7126.842,3216.105,3942.947,7122.547,5520.400,16
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός88.003,6484.939,273.064,3785.297,9584.068,631.229,32
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)5.982.845,174.144.559,891.838.285,285.893.415,014.103.440,131.789.974,88
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις7.999,737.999,73
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.846.285,011.797.974,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες2.847.610,942.872.120,73
Μείον: Προβλέψεις0,002.847.610,949.336,542.862.784,19
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου0,000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου131.170,37133.029,10
11. Χρεώστες διάφοροι107.526,08166.942,60
3.086.307,393.162.755,89
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.394,90101,63
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας5.162,453.179,37
6.557,353.281,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)3.092.864,743.166.036,89
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων660,00810,10
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 721.650,00 μετοχές των 2,94 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.121.651,001.757.600,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων364.174,48
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό281.430,00256.342,00
4. Έκτακτα αποθεματικά3.412,45
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων78.964,91101.825,63
360.394,91361.580,08
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο611.599,271.635.614,93
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)3.093.645,184.118.969,49
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία93.836,90101.152,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές130,66588,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη546.603,62360.787,39
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί20.009,2419.496,65
10. Μερίσματα πληρωτέα1.184.793,29360.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι621,913.827,38
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.752.158,72744.700,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα169,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)4.939.809,804.964.821,65
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία3.400,003.400,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως17.550,5117.372,12
20.950,5120.772,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)4.939.809,804.964.821,65
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων3.400,003.400,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως17.550,5117.372,12
20.950,5120.772,12
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.439.416,801.456.873,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων445.612,61443.205,39
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως993.804,191.013.667,81
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως40.969,3642.161,43
ΣΥΝΟΛΟ1.034.773,551.055.829,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας267.964,80235.331,84
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως89.271,68357.236,4840.827,22276.159,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως677.537,07779.670,18
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα4,670,01
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα59,90-55,23106,90-106,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως677.481,84779.563,29
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα71,65478,94
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων12.925,5912.997,24
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα982,29477,40
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων1.167,232.149,5210.847,722.886,233.363,63-2.884,69
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)688.329,56776.678,60
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων41.119,7639.250,61
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος41.119,760,0039.250,610,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων688.329,56776.678,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως688.329,56776.678,60
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.1.635.614,931.513.323,95
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-4.022,11
2.319.922,382.290.002,55
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος182.235,11206.678,25
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.000,0020.083,37
Κέρδη προς διάθεση2.136.687,272.063.240,93
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό25.088,0027.626,00
2. Πρώτο μέρισμα1.500.000,00400.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο611.599,271.635.614,93
2.136.687,272.063.240,93
ΜΟΣΧΑΤΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φ 136308
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Χ 666900
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ 523054

Tags: , , , ,