094146234

ΣΠΥΡΟΣ Π. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 4087/01/Β/86/4085
Γ.Ε.ΜΗ.: 335301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΣΠΥΡΟΣ Π. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4087/01/Β/86/4085 - Γ.Ε.ΜΗ. 335301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα54.297,5354.297,53
3. Κτίρια και τεχνικά έργα60.371,4730.185,7230.185,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός23.436,0223.435,550,47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)138.105,0253.621,2784.483,75
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)84.483,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.228,30
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες4.360,73
11. Χρεώστες διάφοροι11.189,99
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο66.659,217.024,88
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας154,17
66.659,217.179,05
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)66.659,2125.958,07
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 122.000,00 μετοχές των 2.000,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο122.000,00122.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων3.542,323.542,32
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό8.770,268.770,26
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-42.732,32-2.411,30
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-24.921,05-22.509,75
-67.653,37-24.921,05
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)66.659,21109.391,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.050,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.050,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)66.659,21110.441,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)66.659,21110.441,82
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (11.2.2014 - 30.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)3.228,30
Μείον: Κόστος πωλήσεων3.228,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.412,34899,30
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.412,34-899,30
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα62,00-62,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.412,34-961,30
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα104,69
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη2.762,862.867,55
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες39.097,63
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων2.089,9041.187,53-38.319,981.450,001.450,00-1.450,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-42.732,32-2.411,30
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-42.732,32-2.411,30
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-42.732,32-2.411,30
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-24.921,05-22.509,75
(+): Αποθεματικά προς διάθεση12.312,58
-55.340,79-24.921,05
Ζημίες εις νέο-55.340,79-24.921,05
ΑΘΗΝΑ, 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Σ734190
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ.:ΑΙ011534
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ.:ΑΙ679841 ΑΡ.ΑΔ. Α\\' ΤΑΞΗΣ 31289

Tags: , , , ,