094146234

ΣΠΥΡΟΣ Π. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 4087/01/Β/86/4085
Γ.Ε.ΜΗ.: 335301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 10 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΣΠΥΡΟΣ Π. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 10 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4087/01/Β/86/4085 - Γ.Ε.ΜΗ. 335301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα54.297,5354.297,5354.297,5354.297,53
3. Κτίρια και τεχνικά έργα60.371,4730.185,7230.185,7560.371,4730.185,7230.185,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός23.436,0223.435,550,4723.436,0223.435,550,47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)138.105,0253.621,2784.483,75138.105,0253.621,2784.483,75
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)84.483,7584.483,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.228,303.228,30
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες4.360,734.360,73
11. Χρεώστες διάφοροι11.189,9911.189,99
15.550,7215.550,72
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.024,881.736,18
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας154,176.854,17
7.179,058.590,35
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)25.958,0727.369,37
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 122.000,00 μετοχές των 2.000,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο122.000,00122.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων3.542,323.542,32
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό8.770,268.770,26
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-22.509,75-8.868,45
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.411,30-13.641,30
-24.921,05-22.509,75
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)109.391,53111.802,83
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.050,2950,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.050,2950,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)110.441,82111.853,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)110.441,82111.853,12
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 10 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 10.2.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.616,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.616,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας899,309.990,13
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-899,30-8.374,13
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα62,00-62,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-961,30-8.374,13
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες484,32
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων1.450,001.450,00-1.450,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-2.411,30-8.858,45
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-2.411,30-8.858,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-2.411,30-8.858,45
Ζημίες εις νέο-2.411,30-8.858,45
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-24.921,05-22.509,75
-24.921,05-22.509,75
ΑΘΗΝΑ, 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ734190
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ011534
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΙ679841 ΑΡ.ΑΔ Α ΤΑΞΗΣ 31289

Tags: , , , ,