094173513

ΣΤΥΛΜΑ ΑΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14225/01ΝΤ/Β/86/372

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΣΤΥΛΜΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14225/01ΝΤ/Β/86/372
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα96.762,8996.762,8996.762,8996.762,89
3. Κτίρια και τεχνικά έργα331.585,17331.585,140,03331.585,17331.250,54334,63
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.457,952.444,5913,362.457,952.305,39152,56
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)430.806,01334.029,7396.776,28430.806,01333.555,9397.250,08
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις79.080,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις146,74146,74
146,7479.226,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)96.923,02176.476,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι10.424,42
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.897,092.003,44
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας44.394,9011.721,41
52.291,9913.724,85
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)52.291,9924.149,27
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.751,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο175.100,00175.100,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων27.646,5427.646,54
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό26.032,0226.032,02
4. Έκτακτα αποθεματικά435,01435,01
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.998,521.998,52
28.465,5528.465,55
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-39.992,81-31.981,71
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-31.981,71
-71.974,52-31.981,71
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)159.237,57199.230,38
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές241,97-917,96
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)159,90159,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-10.424,43
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις2.153,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)-10.022,561.395,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)149.215,01200.626,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)149.215,01200.626,09
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1.7.2013 - 30.6.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)52.218,5842.715,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως52.218,5842.715,85
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας15.311,1129.442,14
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως36.907,4713.273,71
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα81,16
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως36.988,6313.273,71
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων0,000,0092,0692,06
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2,2145.557,97
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες76.979,2376.981,44-76.981,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-39.992,81-32.192,20
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων473,80848,90
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος473,800,00848,900,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-39.992,81-32.192,20
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-39.992,81-32.192,20
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-31.981,71210,49
-71.974,52-31.981,71
Ζημίες εις νέο-71.974,52-31.981,71
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ593460
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ Α. ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΔΤ Κ034849
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ 999309925-ΑΦΜ 045992538-ΟΕΕ 0018781 ΤΑΞΗ Α΄

Tags: , , , ,