999872472

TERLANA EXPORTS ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50848/04/B/02/04
Γ.Ε.ΜΗ.: 4620801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
TERLANA EXPORTS ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50848/04/B/02/04 - Γ.Ε.ΜΗ. 4620801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα19.093,5319.093,5319.093,5319.093,53
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός163.700,0050.652,24113.047,76163.700,0050.652,24113.047,76
5. Μεταφορικά Μέσα3.575,001.787,501.787,503.575,001.430,002.145,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός8.708,818.596,44112,378.708,818.428,37280,44
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)195.077,3461.036,18134.041,16195.077,3460.510,61134.566,73
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις200.000,00200.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)334.041,16334.566,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα2.369,702.369,70
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.21.716,3941.400,93
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων224.464,71224.464,73
248.550,80268.235,36
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες53.409,3352.162,31
Μείον: Προβλέψεις11.238,7242.170,6126.325,1825.837,13
11. Χρεώστες διάφοροι5.348,5596.321,61
47.519,16122.158,74
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο352.312,85373.241,39
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας89.358,854.522,11
441.671,70377.763,50
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)737.741,66768.157,60
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων139,95192,13
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 5.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο150.000,00150.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων0,007.984,94
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό12.258,3912.258,39
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-463.019,22-451.579,64
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)-300.760,83-281.336,31
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.316.437,021.316.849,30
4. Προκαταβολές πελατών0,009.714,08
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη196,74322,09
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.731,262.441,46
11. Πιστωτές διάφοροι54.318,5854.410,93
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.372.683,601.383.737,86
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,00514,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)1.071.922,771.102.916,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,003.079,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.071.922,771.102.916,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,003.079,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)10.698,72661.609,55
Μείον: Κόστος πωλήσεων13.615,63867.500,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.916,91-205.891,05
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,0040,00
ΣΥΝΟΛΟ-2.916,91-205.851,05
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας15.205,0733.191,79
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως0,003,59
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως293,5515.498,6219.652,6552.848,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-18.415,53-258.699,08
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,000,02
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-18.415,53-258.699,06
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,005,96
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,000,001.079,911.085,87
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα8,991.330,40
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,008,99-8,992.045,003.375,40-2.289,53
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-18.424,52-260.988,59
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων525,5716.350,25
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος525,570,0016.350,250,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-18.424,52-260.988,59
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-18.424,52-260.988,59
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-443.594,70-190.476,49
-462.019,22-451.465,08
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.000,00114,56
Ζημίες εις νέο-463.019,22-451.579,64
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 348132
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΘΙΜΟΣ Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 129537
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.ΚΑΚΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 061276

Tags: , , , ,