094394137

ΤΕΒΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28640/01ΑΤ/Β/93/283/04
Γ.Ε.ΜΗ.: 12382899000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΤΕΒΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28640/01ΑΤ/Β/93/283/04 - Γ.Ε.ΜΗ. 12382899000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως6.000,002.300,003.700,006.000,001.700,004.300,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός179.244,0791.754,6787.489,40117.158,7678.478,9438.679,82
5. Μεταφορικά Μέσα61.607,6961.607,000,6961.607,6961.607,000,69
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός24.440,8924.430,5110,3822.151,8720.500,951.650,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)265.292,65177.792,1887.500,47200.918,32160.586,8940.331,43
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις14.000,0014.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις445,00445,00
14.445,0014.445,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)101.945,4754.776,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων4.846,00319,55
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες58.796,0570.882,77
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)23.339,8423.339,84
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως245.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι667,4414.506,54
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων457,32
327.803,33109.186,47
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9.754,31181.308,81
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας110.177,7221.755,85
119.932,03203.064,66
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)452.581,36312.570,68
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 30.000,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο87.900,0087.900,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό34.548,8129.562,80
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο55,62321,51
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)122.504,43117.784,31
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις23.339,84
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές10.129,46253,87
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)122.572,810,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων120.878,21120.878,21
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη61.773,964.035,67
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.390,917.695,05
10. Μερίσματα πληρωτέα95.000,00121.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι637,21
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)412.382,56253.862,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)558.226,83371.647,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)558.226,83371.647,11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)957.535,45133.888,78
Μείον: Κόστος πωλήσεων742.695,2823.203,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως214.840,17110.684,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας53.579,6764.305,88
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως9.053,1262.632,7942.870,58107.176,46
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως152.207,383.508,47
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα34,7710,82
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα16.165,70-16.130,93
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως136.076,453.519,29
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα116,621.107,92
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες280,00396,62-396,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)135.679,832.411,37
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων17.805,299.403,80
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος17.805,290,009.403,800,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων135.679,832.411,37
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως135.679,832.411,37
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.321,51120.407,62
136.001,34122.818,99
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος35.959,711.449,38
Κέρδη προς διάθεση100.041,63121.369,61
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό4.986,0148,10
2. Πρώτο μέρισμα95.000,00121.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο55,62321,51
100.041,63121.369,61
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 5 ΜΑΪΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΒΑΡΟΥΝΗΣ
Α.Δ.Τ.ΑΚ109890
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΡΟΥΝΗΣ
Α.Δ.Τ.Σ253341
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΜ099037450
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΡ.ΟΕΕ 18781 Α΄ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,