999653515

ΘΙΟ ΒΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Δ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 9255201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΘΙΟ ΒΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 9255201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως7.022,027.022,027.022,027.022,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως115.025,61115.025,61115.025,61115.025,61
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα11.008,2511.008,2531.549,3731.549,37
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση20.541,1220.541,12
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.690.400,001.690.400,001.690.400,001.690.400,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.599,002.599,002.599,002.599,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.724.548,371.724.548,371.724.548,371.724.548,37
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.724.548,371.724.548,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι203,32
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων-28.599,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο909,21916,22
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)1.112,53-27.682,78
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 14.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο420.000,00420.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-21.488,27-15.811,71
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-231.861,61-216.049,90
-253.349,88-231.861,61
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων263.020,98263.020,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)429.671,10451.159,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.319.614,851.319.614,85
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη20.023,58-161,00
11. Πιστωτές διάφοροι78.399,0048.300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.418.037,431.367.753,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.847.708,531.818.913,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.847.708,531.818.913,22
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας21.469,3815.749,78
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-21.469,38-15.749,78
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-21.469,38-15.749,78
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα18,8918,89-18,8961,9361,93-61,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-21.488,27-15.811,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-21.488,27-15.811,71
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-21.488,27-15.811,71
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-231.861,61-216.049,90
-253.349,88-231.861,61
Ζημίες εις νέο-253.349,88-231.861,61
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΚΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ-Σ052357Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ-Χ507273

Tags: , , , ,