998098554

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 043409306000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 043409306000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.753,021.752,980,041.753,021.665,3687,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα350,00180,26169,74350,00166,26183,74
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός7.329,756.742,04587,717.329,756.098,891.230,86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)7.679,756.922,30757,457.679,756.265,151.414,60
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις600,00600,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.357,452.014,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι255,93137,02
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο38.367,319.857,94
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας0,010,01
38.367,329.857,95
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)38.623,259.994,97
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο185.100,00120.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-172.662,83-172.163,13
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)12.437,17-52.163,13
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων26.973,98
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη80,27
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί26.711,8036.534,88
11. Πιστωτές διάφοροι751,50751,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)27.543,5764.260,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)39.980,7412.097,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)39.980,7412.097,23
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.768,511.586,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.768,51-1.586,96
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,02
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα792,10-792,102.927,11-2.927,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.560,61-4.514,05
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη3.033,833.033,83
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα972,92972,922.060,91572,92572,92-572,92
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-499,70-5.086,97
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων744,77850,35
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος744,770,00850,350,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-499,70-5.086,97
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-499,70-5.086,97
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-172.163,13-167.076,16
-172.662,83-172.163,13
Ζημίες εις νέο-172.662,83-172.163,13
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
AZ692528
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
X240203

Tags: , , , ,