998380664

ΙΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 1/12/2014

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64138/01ΔΤ/Β/07/65

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
TSEPAS PACK AEBE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64138/01ΔΤ/Β/07/65
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως132,00132,00132,00132,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα108.460,2171.918,4036.541,81107.240,2167.591,2739.648,94
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.242.569,701.032.458,14210.111,561.192.659,83963.223,25229.436,58
5. Μεταφορικά Μέσα45.313,1243.941,131.371,9943.304,7040.896,142.408,56
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός63.943,2059.729,384.213,8263.943,2057.153,566.789,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.460.286,231.208.047,05252.239,181.407.147,941.128.864,22278.283,72
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις5.345,004.310,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)257.584,18282.593,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα15.908,7613.602,21
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα33.894,1629.852,65
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.41.093,6012.765,95
90.896,5256.220,81
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες313.753,92529.289,22
Μείον: Προβλέψεις84.841,25228.912,67
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου224.066,09228.674,71
- Στις τράπεζες για εγγύηση39.052,08263.118,172.560,86231.235,57
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)27.244,9827.244,98
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες206.385,28
Μείον: Προβλέψεις0,00206.385,28
11. Χρεώστες διάφοροι180.746,92254.314,95
906.408,021.042.084,72
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο21.395,3213.276,42
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας582.642,67381.276,41
604.037,99394.552,83
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.601.342,531.492.858,36
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 29.100,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο291.000,00291.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
5. Υπεραξία. από μετατροπή ή συγχώνευση ή εισφορά είδους σε άλλη Α.Ε.779,77779,77
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό39.174,7835.804,18
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο672.112,43608.071,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.003.066,98935.655,05
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές228.863,11197.355,57
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)270.559,55261.855,20
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων176.328,45194.900,66
4. Προκαταβολές πελατών11.500,0011.500,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη112.188,52116.219,81
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.175,301.834,68
11. Πιστωτές διάφοροι53.376,8056.263,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)855.991,73839.929,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.859.058,711.775.584,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.859.058,711.775.584,08
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1.7.2013 - 30.6.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.767.037,911.810.382,50
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.078.393,611.147.522,18
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως688.644,30662.860,32
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως602,54315,50
ΣΥΝΟΛΟ689.246,84663.175,82
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας551.069,86483.210,86
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως138.176,98179.964,96
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα18,0160,78
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα33.726,82-33.708,8134.527,05-34.466,27
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως104.468,17145.498,69
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,00120,30120,30
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα394,036.596,79
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες455,00849,03-849,033.663,0310.259,82-10.139,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)103.619,14135.359,17
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων77.682,83133.820,01
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος77.682,830,00133.820,010,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων103.619,14135.359,17
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως103.619,14135.359,17
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.608.071,10510.622,52
711.690,24645.981,69
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος36.207,2132.721,72
Κέρδη προς διάθεση675.483,03613.259,97
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό3.370,605.131,87
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο672.112,43608.128,10
675.483,03613.259,97
ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.ΤΣΕΠΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 625791
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΦΩΤΙΟΣ Σ. ΤΣΕΠΑΣ
ΑΔΤ ΑΑ082475
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ 999309925-ΑΦΜ 045992538-ΟΕΕ 0078781 ΤΑΞΗ Α΄

Tags: , , ,