800415674

ΒΑΦΕΙΑ-ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΓΙΑΤΕΞ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΑΦΕΙΑ-ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή

Γ.Ε.ΜΗ.: 121230735000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΒΑΦΕΙΑ-ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΓΙΑΤΕΞ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 121230735000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις12.143,726.078,896.064,835.645,725.645,690,03
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα197.222,4021.532,52175.689,88166.605,5811.524,17155.081,41
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.624.191,60361.242,941.262.948,661.604.253,96199.690,641.404.563,32
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός29.843,3614.456,2915.387,0718.743,0312.738,516.004,52
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές297.000,00297.000,00
2.148.257,36397.231,751.751.025,611.789.602,57223.953,321.565.649,25
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)2.160.401,08403.310,641.757.090,441.795.248,29229.599,011.565.649,28
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις18.860,0018.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)1.775.950,441.583.649,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.24.198,6470.976,57
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες20.029,0927.121,50
11. Χρεώστες διάφοροι50.352,5950.069,92
70.381,6877.191,42
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο13.014,32160,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.002,062.793,14
15.016,382.953,22
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)109.596,70151.121,21
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 10.000,00 μετοχές των 60,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο600.000,00600.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.895,571.395,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο130.977,4026.466,24
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων439.000,00225.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)1.176.872,97852.861,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις384.669,13
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές195.350,52749.943,56
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)32.091,3141.048,95
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη51.735,2718.938,80
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί8.795,578.011,21
11. Πιστωτές διάφοροι33.200,6363.966,73
321.173,30881.909,25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)705.842,43881.909,25
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα2.831,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.885.547,141.734.770,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.885.547,141.734.770,49
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.864.807,461.949.701,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.678.592,471.852.641,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως186.214,9997.060,11
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας18.746,6144.944,57
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.149,7823.896,395.441,7650.386,33
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως162.318,6046.673,78
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα11,52180,07
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα13.316,80-13.305,284.939,52-4.759,45
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως149.013,3241.914,33
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,030,08
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη104,17104,2020,7120,79
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα59,2059,2045,00386,96386,96-366,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)149.058,3241.548,16
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων173.815,80229.617,90
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος173.815,800,00229.617,900,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων149.058,3241.548,16
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως149.058,3241.548,16
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.26.466,24
175.524,5641.548,16
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος39.046,59
Κέρδη προς διάθεση136.477,9741.548,16
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό5.500,571.395,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο130.977,4026.466,24
136.477,9727.861,24
ΚΙΛΚΙΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ886843
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. Ρ154279
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1442
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 5777

Tags: , , , ,