999883566

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 4601101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 4601101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.596.127,43928.815,32667.312,111.596.127,43864.970,23731.157,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.596.127,43928.815,32667.312,111.596.127,43864.970,23731.157,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)667.312,11731.157,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι0,008.842,89
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο151,84157,84
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας10.882,5038.183,70
11.034,3438.341,54
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)11.034,3447.184,43
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.000,006.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-150.556,19-10.810,37
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-10.810,370,00
-161.366,56-10.810,37
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-137.366,5613.189,63
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών808.910,04754.017,54
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.698,973.304,46
11. Πιστωτές διάφοροι2.204,007.830,00
6.902,9711.134,46
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)815.813,01765.152,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)678.346,45778.341,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)678.446,45778.341,63
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων63.845,1063.845,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-63.845,10-63.845,10
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας33.991,9040.355,51
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως0,0033.991,900,0040.355,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-97.837,00-104.200,61
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα42,21131,10
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα52.761,40-52.719,1938.542,13-38.411,03
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-150.556,19-142.611,64
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,0065.018,1065.018,10
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,0015,6015,6065.002,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-150.556,19-77.609,14
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων63.845,0963.845,10
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος63.845,090,0063.845,100,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-150.556,19-77.609,14
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-150.556,19-77.609,14
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-10.810,3766.798,77
-161.366,56-10.810,37
Ζημίες εις νέο-161.366,56-10.810,37
ΜΑΡΟΥΣΙ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:AI632547/10 ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ:A 725
Tags: , , , ,