099864939

ΖΩΧΙΟΣ ΑΤΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51128/92/B/02/4
Γ.Ε.ΜΗ.: 033479333000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΖΩΧΙΟΣ ΑΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51128/92/B/02/4 - Γ.Ε.ΜΗ. 033479333000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως26.236,9226.236,780,1426.236,9226.236,780,14
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα166.302,6744.072,62122.230,05166.302,6737.420,54128.882,13
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός379.700,97364.230,6215.470,35379.700,97343.445,6636.255,31
5. Μεταφορικά Μέσα66.651,0166.650,970,0466.651,0166.650,970,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός24.206,5124.080,23126,2823.622,7723.246,55376,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)636.861,16499.034,44137.826,72636.277,42470.763,72165.513,70
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)137.826,72165.513,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.424,524.220,32
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.802.949,321.735.663,80
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου32.628,6732.628,36
11. Χρεώστες διάφοροι22.497,4718.340,18
1.858.075,461.786.632,34
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο54.556,2064.745,59
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας38,6038,37
54.594,8064.783,96
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.916.094,781.855.636,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 22.100,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο663.000,00663.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό956,93956,93
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο147.674,92
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-9.256,91
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-587.075,03-734.749,95
-596.331,94-587.075,03
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)67.624,9976.881,90
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1β. Ομολογιακά δάνεια - Εξωτερικού239.000,14221.482,92
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.222.569,071.203.008,32
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)15.560,0015.560,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων77.755,8575.364,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη324.299,13294.925,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί107.050,86133.866,25
11. Πιστωτές διάφοροι61,6061,60
1.747.296,511.722.785,64
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.986.296,651.944.268,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)2.053.921,642.021.150,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.053.921,642.021.150,46
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)379.000,45654.603,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων328.718,58436.780,47
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως50.281,87217.822,71
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως3.600,002.400,00
ΣΥΝΟΛΟ53.881,87220.222,71
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας28.819,6146.825,23
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως4.463,1233.282,733.072,0649.897,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως20.599,14170.325,42
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα24.423,64-24.423,6413.337,80-13.337,80
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.824,50156.987,62
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα65,551.392,70
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες5.366,865.432,41-5.432,417.920,009.312,70-9.312,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-9.256,91147.674,92
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων28.270,72
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος28.270,720,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-9.256,91147.674,92
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-9.256,91147.674,92
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-587.075,03-734.749,95
-596.331,94-587.075,03
Ζημίες εις νέο-596.331,94-587.075,03
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ
ΖΩΧΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 275871
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. Ι274837
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,