998279802

Α.ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64750/01ΔΤ/Β/07/90
Γ.Ε.ΜΗ.: 007936701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
Α.ΜΙΣΕΡΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ο.Ξ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64750/01ΔΤ/Β/07/90 - Γ.Ε.ΜΗ. 007936701000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.876,452.876,450,002.876,451.725,871.150,58
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.841,011.841,010,001.561,011.442,96118,05
4.717,464.717,460,004.437,463.168,831.268,63
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα10.000,002.000,008.000,0010.000,001.000,009.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.702,543.057,00645,541.865,821.058,96806,86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)13.702,545.057,008.645,5411.865,822.058,969.806,86
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)8.645,549.806,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες2.398,673.142,32
11. Χρεώστες διάφοροι-6.880,76-6.549,95
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων61.058,4672.393,45
56.576,3768.985,82
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8.027,398.768,10
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας6.619,512.707,95
14.646,9011.476,05
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)71.223,2780.461,87
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.206,001.968,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο18.015,4313.501,17
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)80.221,4375.469,17
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.083,374.767,30
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.500,956.800,45
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί498,637.902,21
11. Πιστωτές διάφοροι-9.435,57-3.401,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)-352,6216.068,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)79.868,8191.537,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)79.868,8191.537,36
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1.7.2014 - 30.6.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)47.998,4948.525,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων29.579,5120.780,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.418,9827.744,89
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως6.671,97
ΣΥΝΟΛΟ25.090,9527.744,89
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας17.786,9113.251,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.304,0414.493,84
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5,20-5,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.304,0414.488,64
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα392,73392,73-392,731.149,711.149,71-1.149,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)6.911,3113.338,93
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.546,671.000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.546,670,001.000,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων6.911,3113.338,93
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως6.911,3113.338,93
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.13.501,175.116,80
20.412,4818.455,73
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.159,054.012,56
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι500,00
Κέρδη προς διάθεση18.253,4313.943,17
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό238,00442,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο18.015,4313.501,17
18.253,4313.943,17
Ν.ΙΩΝΙΑ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ.ΑΕ523451
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ.Χ039961
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ.Σ634177

Tags: , , , ,