095233862

ΑΦΟΙ Μ ΔΡΟΣΟΥ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ Μ ΔΡΟΣΟΥ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα16.058,6916.058,69
3. Κτίρια και τεχνικά έργα246.611,02246.610,990,03
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός180.005,66179.952,4653,20
5. Μεταφορικά Μέσα69.210,2169.210,160,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός283.746,59283.743,672,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)795.632,17779.517,2816.114,89
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)16.114,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα15.000,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.3.500,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες35.000,00
Μείον: Προβλέψεις9.000,0026.000,00
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων525.087,72
551.087,72
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο0,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)569.587,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο27.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων42.858,84
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό749,81
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων26.311,13
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)96.919,78
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη488.782,83
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)488.782,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)585.702,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)585.702,61
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ


Tags: , , , ,