094070087

ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8819/62/Β/86/653
Γ.Ε.ΜΗ.: 038269205000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
34 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 34 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8819/62/Β/86/653 - Γ.Ε.ΜΗ. 038269205000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως44.244,8134.451,529.793,2944.244,8131.052,0413.192,77
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα193.231,38193.231,38193.231,38193.231,38
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.524.219,831.311.065,74213.154,091.524.219,831.304.928,87219.290,96
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός921.170,67770.801,90150.368,77873.617,42752.580,97121.036,45
5. Μεταφορικά Μέσα155.530,92149.870,505.660,42172.918,20166.355,286.562,92
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός157.698,37156.062,621.635,75157.698,37155.592,902.105,47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.951.851,172.387.800,76564.050,412.921.685,202.379.458,02542.227,18
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις490.000,00490.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.054.050,411.032.227,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα151,20136,80
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα1.602,006.826,28
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.6.716,082.661,70
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων344.713,90
8.469,28354.338,68
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.557.744,831.526.708,90
Μείον: Προβλέψεις17.801,381.508.907,52
11. Χρεώστες διάφοροι89.836,02147.986,95
1.647.580,851.656.894,47
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο290.519,90229.287,31
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας5.366,3010.250,52
295.886,20239.537,83
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.951.936,332.250.770,98
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού187.082,44221.082,44
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 443.500,00 μετοχές των 3,30 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.343.805,001.343.805,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού54.720,6455.048,59
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό28.021,2427.696,93
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων25.766,6925.766,69
53.787,9353.463,62
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο112.457,90106.296,01
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-107.398,17-107.398,17
5.059,73-1.102,16
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.457.373,301.451.215,05
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών201.357,19201.349,61
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-174.392,16145.520,29
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1.532.443,501.477.719,08
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη95.436,62135.414,98
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί92.670,6293.757,44
11. Πιστωτές διάφοροι-2.026,6012.296,92
1.544.131,981.864.708,71
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.745.489,172.066.058,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)3.202.862,473.517.273,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.202.862,473.517.273,37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)723.893,26890.728,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων382.619,86555.926,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως341.273,40334.801,80
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας176.152,48175.267,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως165.120,92159.534,63
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα8,567,45
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα122.859,17-122.850,61135.593,94-135.586,49
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως42.270,3123.948,14
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα25.585,231.930,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη14.595,2616.525,26
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα58.711,4858.711,48-33.126,2515.424,9115.424,911.100,35
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)9.144,0625.048,49
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων38.280,92
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος38.280,920,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων9.144,0625.048,49
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως9.144,0625.048,49
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.649,296.512,61
Κέρδη προς διάθεση6.494,7718.535,88
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό324,31926,79
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο6.170,4617.609,09
6.494,7718.535,88
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΗΛΙΑΣ
Α\' ΤΑΞΗ 5871
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΝΑΘΑΝ


Tags: , , , ,