094051823

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΡΕΚ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 24284/01/Β/86/2483
Γ.Ε.ΜΗ.: 000296401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
39 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΡΕΚ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 39 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24284/01/Β/86/2483 - Γ.Ε.ΜΗ. 000296401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,000,000,000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως704,34704,330,01704,34704,330,01
704,34704,330,01704,34704,330,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα56.330,7156.326,723,9958.830,7158.826,714,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός21.609,0121.503,70105,3121.416,1121.350,8065,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)77.939,7277.830,42109,3080.246,8280.177,5169,31
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.318,721.318,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.428,021.388,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι20.978,4534.066,72
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα29,3529,35
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9.693,743.871,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας410.657,60365.353,25
420.351,34369.225,12
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)441.359,14403.321,19
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων880,001.190,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 7.504,00 μετοχές των 39,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο292.656,00292.656,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων312,15312,15
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό60.670,7660.670,76
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο63.288,8432.699,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)416.927,75386.337,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη19.829,8112.590,68
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.134,505.134,50
11. Πιστωτές διάφοροι1.775,111.836,14
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)26.739,4219.561,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)443.667,17405.899,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)443.667,17405.899,23
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)244.308,94198.410,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως244.308,94198.410,76
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας156.229,93158.768,83
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως88.079,0139.641,93
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα2.944,167.149,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως91.023,1746.791,60
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)91.023,1746.791,60
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων152,91640,02
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων90.870,2646.151,58
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
ΑΘΗΝΑ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΡΕΚ
Α.Δ.Τ. ΑΒ287524
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ
Α.Δ.Τ. Α741387
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕ 0008119

Tags: , , , ,