800265329

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΠΑΞΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

Γ.Ε.ΜΗ.: 033451133000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 033451133000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.008,001.007,980,021.008,001.007,980,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα11.254,304.682,226.572,0811.254,304.344,606.909,70
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός36.555,9430.568,655.987,2936.555,9429.471,987.083,96
5. Μεταφορικά Μέσα33.102,1011.133,1121.968,9913.102,108.940,054.162,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός11.437,0110.439,96997,0511.191,759.870,461.321,29
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)92.349,3556.823,9435.525,4172.104,0952.627,0919.477,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)35.525,4119.477,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα90.960,5069.760,45
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες55.694,4088.791,24
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου30.000,0018.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι34.334,4225.514,63
120.028,82132.305,87
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο186.135,4886.135,48
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας213.115,82152.790,54
399.251,30238.926,02
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)610.240,62440.992,34
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο30.000,0030.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.489,343.489,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο332.709,18332.709,18
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)366.198,52366.198,52
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές66.650,2354.767,69
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη46.229,3937.329,64
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.698,102.173,51
10. Μερίσματα πληρωτέα162.989,81
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)279.567,5394.270,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)645.766,05460.469,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)645.766,05460.469,36
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.472.822,911.321.921,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.112.317,991.015.347,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως360.504,92306.574,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας163.180,69143.018,84
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως197.324,23163.555,30
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως197.324,23163.555,30
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)197.324,23163.555,30
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων197.324,23163.555,30
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως197.324,23163.555,30
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.332.709,18194.668,50
530.033,41358.223,80
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος34.334,4225.514,62
Κέρδη προς διάθεση495.698,99332.709,18
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Πρώτο μέρισμα162.989,81
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο332.709,18
495.698,99
ΠΑΞΟΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΕΪΚΙΔΗΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ416980ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Α΄ΤΑΞΗ 26420

Tags: , , , ,