999526157

ΦΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΔΟΥ: ΘΗΒΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54212/11/Β/03/10
Γ.Ε.ΜΗ.: 13660617000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΦΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54212/11/Β/03/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 13660617000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως10.368,9410.368,930,0110.368,9410.368,930,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός264.363,68226.408,4237.955,26264.363,68184.878,3379.485,35
5. Μεταφορικά Μέσα12.476,5012.473,493,0112.476,5012.473,493,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός7.979,907.176,44803,467.658,806.115,411.543,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)284.820,08246.058,3538.761,73284.498,98203.467,2381.031,75
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)38.761,7381.031,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.21.760,0028.278,80
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες457.377,75497.156,72
Μείον: Προβλέψεις0,00457.377,75
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου16.547,8017.346,62
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)56.500,0056.500,00
11. Χρεώστες διάφοροι606,338.715,34
531.031,88579.718,68
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.943,091.488,90
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας14.745,3410.619,06
16.688,4312.107,96
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)569.480,31620.105,44
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο180.000,00180.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό360,00360,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-136.825,13-2.072,49
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)43.534,87178.287,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές110.281,05133.111,56
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)136.271,1070.316,05
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη18.417,1819.456,28
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί19.581,0915.276,26
10. Μερίσματα πληρωτέα42.296,0042.296,00
11. Πιστωτές διάφοροι236.710,76241.243,54
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)563.557,18521.699,69
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού1.150,001.150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)608.242,05701.137,20
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως5.800,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)608.242,05701.137,20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1.7.2014 - 30.6.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)487.525,80707.708,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων529.207,18632.507,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-41.681,3875.201,05
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.467,8421.181,02
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως46.747,9455.215,7838.103,5359.284,55
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-96.897,1615.916,50
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1,6610,08
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα583,12-581,464.276,38-4.266,30
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-97.478,6211.650,20
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,936.325,95
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων31.475,21
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους4.443,2510.769,20-10.769,20
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-128.954,76881,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων17.578,52719,51
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος17.578,520,00719,510,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-128.954,76881,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-128.954,76881,00
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-2.072,499.983,31
-131.027,2510.864,31
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος10.136,26
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι5.797,882.800,54
Ζημίες εις νέο-136.825,13-2.072,49
ΜΟΣΧΑΤΟ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/Ν ΣΥΜ/ΛΟΣ
ΒΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 020504
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ ΑΜ 379443
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ Δ.
Α.Δ.Τ. ΑΙ 523054