094173537

ΦΡΑΜΙ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14244/01ΝΤ/Β/86/241

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΦΡΑΜΙ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14244/01ΝΤ/Β/86/241
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα64.508,5164.508,5164.508,5164.508,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα240.279,97240.279,940,03240.279,97240.279,940,03
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός515,57515,560,01515,57515,560,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)305.304,05240.795,5064.508,55305.304,05240.795,5064.508,55
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις186,74186,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)64.695,2964.695,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.517,36
Μείον: Προβλέψεις0,001.517,36
11. Χρεώστες διάφοροι10,47648,24
1.527,83648,24
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.803,383.649,60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας63.772,1936.311,55
66.575,5739.961,15
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)68.103,4040.609,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.419,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο141.900,00123.400,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων300,9818.431,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό19.784,2919.784,29
4. Έκτακτα αποθεματικά1.343,39300,98
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.343,39
21.127,6821.428,66
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-31.354,10-52.864,74
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-546,82
-31.354,10-53.411,56
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)131.974,56109.848,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές716,51174,77
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)107,62929,99
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-5.648,18
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)824,13-4.543,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)132.798,69105.304,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)132.798,69105.304,68
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1.7.2014 - 30.6.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως36.242,6435.706,86
ΣΥΝΟΛΟ36.242,6435.706,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας13.176,5011.660,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως23.066,1424.045,98
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα69,7070,07
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως23.135,8424.116,05
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.078,381,55
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,001.078,38-1.078,3876.979,2476.980,79-76.980,79
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)22.057,46-52.864,74
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων22.057,46-52.864,74
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως22.057,46-52.864,74
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-53.411,56-546,82
-31.354,10-53.411,56
Ζημίες εις νέο-31.354,10-53.411,56
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΦΡΑΓΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ080371
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΡΑΓΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ610097
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Φ.Μ. 999309925 - Α.Φ.Μ. 045992538 - ΟΕΕ 0018781 ΤΑΞΗ Α\'

Tags: , , , ,