094173549

ΦΡΑΖΙΝΑ ΑΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14263/01ΝΤ/Β/86/3248
Γ.Ε.ΜΗ.: 121900799000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΦΡΑΖΙΝΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14263/01ΝΤ/Β/86/3248 - Γ.Ε.ΜΗ. 121900799000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα64.508,5164.508,5164.508,5164.508,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα229.085,06229.085,030,03229.085,06229.085,030,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός515,57515,560,01515,57515,560,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)294.109,14229.600,5964.508,55294.109,14229.600,5964.508,55
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις146,74146,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)64.655,2964.655,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.517,36
Μείον: Προβλέψεις0,001.517,36
11. Χρεώστες διάφοροι10,53271,01
1.527,89271,01
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.398,432.752,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας64.795,5336.786,23
67.193,9639.538,32
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)68.721,8539.809,33
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.491,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο141.900,00123.400,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων300,9818.431,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό20.460,4920.460,49
4. Έκτακτα αποθεματικά1.343,92300,98
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων0,001.343,92
21.804,4122.105,39
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-30.963,47-54.061,13
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)133.041,92109.875,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές335,22174,76
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,00930,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,00-6.515,40
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)335,22-5.410,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)133.377,14104.464,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)133.377,14104.464,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1.7.2014 - 30.6.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως36.242,6435.706,56
ΣΥΝΟΛΟ36.242,6435.706,56
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας12.136,7111.941,29
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως0,0012.136,710,0011.941,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως24.105,9323.765,27
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα70,1173,22
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως24.176,0423.838,49
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.078,381,55
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,001.078,38-1.078,3876.979,2476.980,79-76.980,79
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)23.097,66-53.142,30
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων23.097,66-53.142,30
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως23.097,66-53.142,30
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-54.061,13-918,83
-30.963,47-54.061,13
Ζημίες εις νέο-30.963,47-54.061,13
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΗΝΟΒΙΑ Γ. ΦΡΑΓΚΗ
ΑΔΤ ΑΖ067654
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΡΑΓΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ610097
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Φ.Μ. 999309925 Α.Φ.Μ. 045992538 ΟΕΕ 0018781 ΤΑΞΗ Α\'

Tags: , , , ,