094173525

ΓΙΑΝΣΤΥΛ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14248/01ΝΤ/Β/86/243
Γ.Ε.ΜΗ.: 121932199000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΓΙΑΝΣΤΥΛ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14248/01ΝΤ/Β/86/243 - Γ.Ε.ΜΗ. 121932199000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα96.762,9096.762,9096.762,9096.762,90
3. Κτίρια και τεχνικά έργα330.283,40330.283,370,03330.283,40330.283,370,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.720,511.572,39148,121.720,511.572,39148,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)428.766,81331.855,7696.911,05428.766,81331.855,7696.911,05
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις146,74146,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)97.057,7997.057,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.379,55
Μείον: Προβλέψεις0,001.379,55
11. Χρεώστες διάφοροι14,25
1.393,80
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.643,233.003,26
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας93.163,5948.196,58
95.806,8251.199,84
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)97.200,6251.199,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.028,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο202.800,00175.100,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων438,3127.646,54
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό27.773,6827.773,68
3. Ειδικά αποθεματικά438,31
4. Έκτακτα αποθεματικά1.970,351.970,35
29.744,0330.182,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-39.583,93-39.368,64
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-35.531,47
-39.583,93-74.900,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)193.398,41158.028,77
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές287,3075,03
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)572,70572,70
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-10.418,87
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)860,00-9.771,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)194.258,41148.257,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)194.258,41148.257,63
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1.7.2014 - 30.6.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως51.682,2052.218,58
ΣΥΝΟΛΟ51.682,2052.218,58
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας14.923,2014.684,91
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως0,0014.923,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως36.759,0037.533,67
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα94,9979,14
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα0,0394,96
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως36.853,9637.612,81
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.537,782,21
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,001.537,78-1.537,7876.979,2476.981,45-76.981,45
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)35.316,18-39.368,64
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων35.316,18-39.368,64
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως35.316,18-39.368,64
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-74.900,11-35.531,47
-39.583,93-74.900,11
Ζημίες εις νέο-39.583,93-74.900,11
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Α. ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΤ Ξ111333
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ593460
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Φ.Μ. 999309925 - Α.Φ.Μ. 045992538 - ΟΕΕ 0018781 ΤΑΞΗΣ Α\'

Tags: , , , ,