094361200

ΚΩΝ. & ΙΩΑΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28625/03/B/93/28
Γ.Ε.ΜΗ.: 121767507000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΚΩΝ. & ΙΩΑΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 22 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28625/03/B/93/28 - Γ.Ε.ΜΗ. 121767507000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.165,293.165,280,013.165,293.165,280,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα294.744,00294.744,00294.744,00294.744,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.322.298,691.349.593,65972.705,042.322.298,691.349.593,65972.705,04
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.263.187,801.131.966,68131.221,121.263.187,801.131.966,68131.221,12
5. Μεταφορικά Μέσα99.220,9565.156,3834.064,5799.220,9565.156,3834.064,57
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός151.379,52148.992,682.386,84151.379,52148.992,682.386,84
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)4.130.830,962.695.709,391.435.121,574.130.830,962.695.709,391.435.121,57
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.846,482.846,48
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.437.968,051.437.968,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.966,284.219,96
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα35.610,6159.715,96
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.335.899,76268.089,28
375.476,65332.025,20
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες242.331,92261.553,79
Μείον: Προβλέψεις64,99242.266,9364,99261.488,80
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου9.900,0013.500,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη600,0010.500,00600,0014.100,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση3.600,000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου4.359,4114.792,72
- Στις τράπεζες για είσπραξη0,004.359,4115.537,7230.330,44
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)6.600,006.600,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες46.793,9546.793,95
11. Χρεώστες διάφοροι0,0014.880,41
314.120,29374.193,60
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο341,961.493,78
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας6.657,393.197,73
6.999,354.691,51
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)696.596,29710.910,31
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 435.900,00 μετοχές των 2,50 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.089.750,001.089.750,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων103,83103,83
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό130.210,23130.210,23
2. Αποθεματικά καταστατικού96.955,2596.955,25
227.165,48227.165,48
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-629.315,15-554.761,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)687.704,16762.258,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών975.753,47908.335,27
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές162.051,39119.063,63
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,0065.000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1.239,7415.616,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη11.239,3522.367,44
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί26.303,8814.553,72
11. Πιστωτές διάφοροι270.272,36241.683,61
471.106,72478.284,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.446.860,191.386.620,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)2.134.564,352.148.878,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.134.564,352.148.878,37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)682.098,89940.694,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων540.612,16766.634,52
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως141.486,73174.060,18
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,000,00
ΣΥΝΟΛΟ141.486,73174.060,18
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας58.644,1074.264,09
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως67.361,91126.006,0184.178,09158.442,18
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως15.480,7215.618,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,0034,91
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα89.455,25-89.455,2565.092,35-65.057,44
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-73.974,53-49.439,44
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,0012.470,0012.470,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα579,51579,51-579,51919,02919,0211.550,98
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-74.554,04-37.888,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-74.554,04-37.888,46
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-74.554,04-37.888,46
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-554.761,11-516.872,65
-629.315,15-554.761,11
Ζημίες εις νέο-629.315,15-554.761,11
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-629.315,15-554.761,11
-629.315,15-554.761,11
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο Προεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΡΚΟΣ Κ. ΓΑΒΑΛΑΣ
Χ 109400
Ο Αντιπροεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ
ΑΕ 526245
Ο Προισταμενος Λογιστηριου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Αρ. Αδ. ΟΕΕ 0010165 Α\' ΤΑΞΗΣ.

Tags: , , , ,