094013843

ΚΥΒΟΣ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 926/01/Β/86/927
Γ.Ε.ΜΗ.: 255101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
52 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΚΥΒΟΣ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 52 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 926/01/Β/86/927 - Γ.Ε.ΜΗ. 255101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.850.206,181.850.206,181.850.206,181.850.206,18
3. Κτίρια και τεχνικά έργα746.673,68746.673,670,01746.673,68746.673,670,01
5. Μεταφορικά Μέσα22.720,0122.720,000,0122.720,0122.720,000,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός5.581,655.581,440,215.238,665.238,470,19
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.625.181,52774.975,111.850.206,412.624.838,53774.632,141.850.206,39
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις121,540,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.850.327,951.850.206,39
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι124.398,3421.153,66
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.318,473.270,69
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας39.821,2922.461,01
44.139,7625.731,70
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)168.538,1046.885,36
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων255,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 434.680,00 μετοχές των 2,94 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.277.959,201.380.859,20
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό33.313,4928.132,95
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο348.676,17250.246,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)1.659.948,861.659.238,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές330,282.022,81
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη82.940,9727.865,79
11. Πιστωτές διάφοροι275.900,94197.761,78
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)359.172,19227.650,38
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων0,0010.203,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)2.019.121,051.897.091,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.019.121,051.897.091,75
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)234.383,00155.961,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων46.761,5924.366,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως187.621,41131.595,17
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας35.965,4125.391,59
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως151.656,00106.203,58
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα30,422.628,01
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5.315,61-5.285,196.414,99-3.786,98
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως146.370,81102.416,60
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα377,94377,940,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα5,255,25372,693.372,603.372,60-3.372,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)146.743,5099.044,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων342,972.126,94
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος342,970,002.126,940,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων146.743,5099.044,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως146.743,5099.044,00
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.250.246,00181.698,10
396.989,50280.742,10
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος43.132,7926.888,32
Κέρδη προς διάθεση353.856,71253.853,78
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό5.180,543.607,78
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο348.676,17250.246,00
353.856,71253.853,78
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΛΑΪΑ Γ. ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Τ 196349
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΤΙΑΝΗ Σ. ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 203816
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 158790

Tags: , , , ,