094436169

OILCHEM A.E.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34126/01/Β95/469
Γ.Ε.ΜΗ.: 1988201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
OILCHEM A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34126/01/Β95/469 - Γ.Ε.ΜΗ. 1988201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως16.701,4416.701,070,3716.701,4416.701,070,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα25.886,189.873,6716.012,5125.886,187.323,6718.562,51
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός40.475,7638.850,531.625,2339.085,4638.739,58345,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)66.361,9448.724,2017.637,7464.971,6446.063,2518.908,39
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.907,381.943,38
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)19.545,1220.851,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα66.752,2585.074,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων324,08
66.752,2585.398,08
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες145.722,78152.953,48
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου27.492,9221.950,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)46.000,0046.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι66.475,191.600,00
285.690,89222.503,48
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.385,50578,32
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας23.968,4030.555,32
25.353,9031.133,64
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)377.797,04339.035,20
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων855,00945,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα48.483,9292.446,88
49.338,9293.391,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 77.000,00 μετοχές των 1,98 ευρώ)
1. Καταβλημένο152.460,00152.460,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό58.315,0952.764,61
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)210.775,09205.224,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.140,831.932,89
2. Γραμμάτια πληρωτέα17.602,50
4. Προκαταβολές πελατών76,80
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη53.949,7263.268,47
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.785,573.538,61
10. Μερίσματα πληρωτέα156.538,62178.690,26
11. Πιστωτές διάφοροι1.780,38547,58
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)235.797,62248.054,61
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα108,740,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)446.681,45453.279,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)446.681,45453.279,22
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)185.601,62183.363,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων145.963,85144.594,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως39.637,7738.769,66
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως316.816,21383.084,42
ΣΥΝΟΛΟ356.453,98421.854,08
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας101.792,8599.500,67
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως94.783,10196.575,9591.162,28190.662,95
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως159.878,03231.191,13
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα2.286,7070,44
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.579,88706,821.248,97-1.178,53
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως160.584,85230.012,60
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα191,26191,26129,01129,01
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα3,003,00188,2634,1334,1394,88
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)160.773,11230.107,48
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων3.099,366.283,53
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος3.099,360,006.283,530,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων160.773,11230.107,48
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως160.773,11230.107,48
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος48.763,5163.026,92
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.000,00
Κέρδη προς διάθεση111.009,60167.080,56
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό5.550,488.802,78
2. Πρώτο μέρισμα105.459,12158.277,78
111.009,60167.080,56
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ
ΑΔΤ:ΑΖ038192/07
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ
ΑΔΤ:AE022070/06
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:AI632547/10 OEE:Α725

Tags: , , ,