999941814

ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
Γ.Ε.ΜΗ.: 005119501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. - Γ.Ε.ΜΗ. 005119501000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.107,921.107,920,001.107,921.107,920,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως3.915,363.910,884,484.831,934.827,454,48
5.023,285.018,804,485.939,855.935,374,48
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα45.901,1216.201,2629.699,8645.901,1216.333,3429.567,78
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός71.937,8171.661,74276,0770.360,4068.513,091.847,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)117.838,9387.863,0029.975,93116.261,5284.846,4331.415,09
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)29.975,9331.415,09
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες233.277,78256.581,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου309.063,83325.371,48
11. Χρεώστες διάφοροι71.488,8520.134,40
613.830,46602.087,08
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.322,01705,22
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας194.064,64171.763,09
195.386,65172.468,31
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)809.217,11774.555,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.015,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο90.450,0090.450,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού21.873,1330.248,26
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό16.427,0410.891,95
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο156.043,62126.687,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)284.793,79258.278,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές54.341,5375.814,33
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)402.847,10434.572,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη49.686,3832.835,51
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.448,464.474,69
10. Μερίσματα πληρωτέα43.053,550,00
11. Πιστωτές διάφοροι26,710,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)554.403,73547.696,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)839.197,52805.974,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)839.197,52805.974,96
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.917.207,471.832.545,78
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.696.253,701.620.804,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως220.953,77211.741,68
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας131.636,45117.246,80
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως89.317,3294.494,88
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα114,04349,25
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα804,72-690,68744,24-394,99
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως88.626,6494.099,89
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα23.330,1323.330,130,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.255,031.255,0322.075,102.340,282.340,28-2.340,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)110.701,7491.759,61
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων16.771,663.509,59
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος16.771,660,003.509,590,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων110.701,7491.759,61
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως110.701,7491.759,61
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.126.687,98104.533,36
237.389,72196.292,97
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος32.757,4625.189,00
Κέρδη προς διάθεση204.632,26171.103,97
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό5.535,094.587,98
2. Πρώτο μέρισμα43.053,5539.828,01
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο156.043,62126.687,98
204.632,26171.103,97
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΗ 077403
Ο Πρόεδρος και Δ.Σύμβουλος
ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΚ 645373
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.0023012 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,