094065919

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9741/14/B/86/14
Γ.Ε.ΜΗ.: 23074554000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
37 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 37 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9741/14/B/86/14 - Γ.Ε.ΜΗ. 23074554000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως31.745,5428.460,813.284,7330.945,5428.103,822.841,72
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα407.793,080,00407.793,08407.793,080,00407.793,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα559.919,54397.901,64162.017,90548.164,40394.713,70153.450,70
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός52.411,0243.358,959.052,0751.076,3442.786,088.290,26
5. Μεταφορικά Μέσα152.366,56133.775,7118.590,85152.366,56132.622,3319.744,23
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός288.796,37260.357,2528.439,12281.558,56257.359,9924.198,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.461.286,57835.393,55625.893,021.440.958,94827.482,10613.476,84
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις34.042,5534.042,55
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις710,20710,20
34.752,7534.752,75
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)660.645,77648.229,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα646.837,45677.442,79
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες363.815,21381.885,26
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου45.421,637.760,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου80.040,4940.406,82
11. Χρεώστες διάφοροι119.758,9854.618,36
609.036,31484.670,44
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο11.807,3717.273,05
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας12.183,9236.179,45
23.991,2953.452,50
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.279.865,051.215.565,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,00915,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 140.711,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο412.283,23412.283,23
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων18.268,2718.268,27
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό29.743,7829.743,78
4. Έκτακτα αποθεματικά1.580,251.580,25
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων140.368,04140.368,04
171.692,07171.692,07
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-35.269,57-56.182,21
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)566.974,00546.061,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές214.118,9466.411,81
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)318.547,21359.567,15
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων802.064,87728.495,91
4. Προκαταβολές πελατών0,00102.425,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη30.842,6322.376,53
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί9.124,7113.834,24
11. Πιστωτές διάφοροι2.123,1926.612,04
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.376.821,551.319.722,68
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,001.768,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.943.795,551.867.552,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.943.795,551.867.552,04
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.892.961,934.034.197,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων2.315.571,353.237.572,54
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως577.390,58796.624,47
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως28.843,7041.476,00
ΣΥΝΟΛΟ606.234,28838.100,47
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας116.100,00162.163,11
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως409.812,07525.912,07584.436,42746.599,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως80.322,2191.500,94
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα3.000,003.766,81
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα57.278,47-54.278,4748.004,56-44.237,75
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως26.043,7447.263,19
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα390,47104,20
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,00390,47-390,4732.231,7132.335,91-32.335,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)25.653,2714.927,28
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων8.268,4416.799,38
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος8.268,440,0016.799,380,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων25.653,2714.927,28
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως25.653,2714.927,28
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-56.182,21-120.365,41
(+): Αποθεματικά προς διάθεση52.517,27
-30.528,94-52.920,86
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι4.740,633.261,35
Ζημίες εις νέο-35.269,57-56.182,21
ΛΑΜΙΑ, 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ977708
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ979684
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ478649

Tags: , , , ,