800386846

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ Γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΟΤΑΝΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 119572116000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΥΔΟΚΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - Γ.Ε.ΜΗ. 119572116000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα700,00699,990,01700,00699,990,01
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός12.015,644.705,347.310,3012.015,643.534,548.481,10
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.158,582.158,490,091.887,841.887,770,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)14.874,227.563,827.310,4014.603,486.122,308.481,18
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)7.310,408.481,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα18.158,7612.663,73
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων180,536.130,77
18.339,2918.794,50
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι3.305,398.738,35
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο24.912,6759.396,83
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας103,8981,44
25.016,5659.478,27
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)46.661,2487.011,12
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-17.184,51-11.211,66
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)42.815,4948.788,34
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές10.364,0239.493,52
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-4.601,171.520,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί260,16197,63
11. Πιστωτές διάφοροι4.413,145.492,81
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)10.436,1546.703,96
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα720,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)53.971,6495.492,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)53.971,6495.492,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)97.197,60141.563,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων81.014,72113.546,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως16.182,8828.016,71
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.863,372.740,14
ΣΥΝΟΛΟ18.046,2530.756,85
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.004,353.581,19
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως15.214,7523.219,1024.188,4727.769,66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-5.172,852.987,19
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα12,00-12,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-5.172,852.975,19
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-5.172,852.975,19
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων7.563,821.170,80
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος7.563,820,001.170,800,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-5.172,852.975,19
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-5.172,852.975,19
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-11.211,66-13.386,85
-16.384,51-10.411,66
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι800,00800,00
Ζημίες εις νέο-17.184,51-11.211,66
ΠΑΤΡΑ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΤΖΙΜΑ ΙΟΥΛΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΙΟΣ


Tags: , , , ,