094173513

ΣΤΥΛΜΑ ΑΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14226/01ΝΤ/Β/86/372
Γ.Ε.ΜΗ.: 126711401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

Δημιουργήθηκε
ΣΤΥΛΜΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14226/01ΝΤ/Β/86/372 - Γ.Ε.ΜΗ. 126711401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα96.762,8996.762,8996.762,8996.762,89
3. Κτίρια και τεχνικά έργα331.585,17331.585,140,03331.585,17331.585,140,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.457,952.444,5913,362.457,952.444,5913,36
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)430.806,01334.029,7396.776,28430.806,01334.029,7396.776,28
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις146,74146,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)96.923,0296.923,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες982,64
Μείον: Προβλέψεις0,00982,64
11. Χρεώστες διάφοροι13,30
995,94
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.527,067.897,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας88.298,7844.394,90
95.825,8452.291,99
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)96.821,7852.291,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.028,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο202.800,00175.100,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων435,0127.646,54
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό26.032,0226.032,02
4. Έκτακτα αποθεματικά1.998,52435,01
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.998,52
28.030,5428.465,55
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-37.106,81-39.992,81
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,00-31.981,71
-37.106,81-71.974,52
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)194.158,74159.237,57
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές571,06241,97
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,00159,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-985,00-10.424,43
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)-413,94-10.022,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)193.744,80149.215,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)193.744,80149.215,01
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1.7.2014 - 30.6.2015) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως51.682,2052.218,58
ΣΥΝΟΛΟ51.682,2052.218,58
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας15.365,2715.311,11
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως0,0015.365,270,0015.311,11
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως36.316,9336.907,47
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα88,5681,16
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως36.405,4936.988,63
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.537,782,21
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,0076.979,23
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,001.537,78-1.537,78
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)34.867,71-39.992,81
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,00473,80
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος473,800,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων34.867,71-39.992,81
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2015 χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως34.867,71-39.992,81
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-71.974,52-31.981,71
-37.106,81-71.974,52
Ζημίες εις νέο-37.106,81-71.974,52
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ593460
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ Α. ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΔΤ Κ034849
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Φ.Μ. 999309925 - Α.Φ.Μ. 045992538 -ΟΕΕ 0018781 ΤΑΞΗΣ Α\\'

Tags: , , , ,