094070087

ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8819/62/b/86/653
Γ.Ε.ΜΗ.: 038269205000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
35 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 35 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8819/62/b/86/653 - Γ.Ε.ΜΗ. 038269205000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις44.244,8137.785,786.459,0344.244,8134.451,529.793,29
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα193.231,38193.231,38193.231,38193.231,38
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.524.219,831.317.650,28206.569,551.524.219,831.311.065,74213.154,09
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός925.420,67789.152,76136.267,91921.170,67770.801,90150.368,77
5. Μεταφορικά Μέσα155.530,92150.773,004.757,92155.530,92149.870,505.660,42
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός157.898,37156.539,451.358,92157.698,37156.062,621.635,75
2.956.301,172.414.115,49542.185,682.951.851,172.387.800,76564.050,41
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)3.000.545,982.451.901,27548.644,712.996.095,982.422.252,28573.843,70
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις490.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)548.644,711.063.843,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα151,20
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα1.602,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.14.158,406.716,08
14.158,408.469,28
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.609.811,811.557.744,83
11. Χρεώστες διάφοροι583.360,7289.836,02
2.193.172,531.647.580,85
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο433.782,19290.519,90
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας3.202,855.366,30
436.985,04295.886,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.644.315,971.951.936,33
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού252.480,61187.082,44
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 443.500,00 μετοχές των 3,30 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.343.805,001.343.805,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού69.471,6454.720,64
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό28.635,8828.021,24
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων25.766,6925.766,69
54.402,5753.787,93
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο119.713,33112.457,90
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-107.398,17
119.713,335.059,73
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.587.392,541.457.373,30
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού207.743,45201.357,19
2. Δάνεια Τραπεζών1.643.711,671.532.443,50
1.851.455,121.733.800,69
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-149.266,84-174.392,16
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη84.215,0295.436,62
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί80.548,4992.670,62
11. Πιστωτές διάφοροι-8.903,04-2.026,60
6.593,6311.688,48
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.858.048,751.745.489,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)3.445.441,293.202.862,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.445.441,293.202.862,47
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)813.446,71723.893,26
Μείον: Κόστος πωλήσεων552.933,17382.619,86
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως260.513,54341.273,40
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας111.383,40176.152,48
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.824,91117.208,31
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως143.305,23165.120,92
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα8,56
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα145.588,77-145.588,77122.859,17-122.850,61
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.283,5442.270,31
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα15.174,6115.174,6115.174,6125.585,2325.585,23
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα58.711,4858.711,48-33.126,25
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)12.891,079.144,06
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων12.891,079.144,06
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως12.891,079.144,06
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος5.021,002.649,29
Κέρδη προς διάθεση7.870,076.494,77
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό614,64324,31
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο7.255,436.170,46
7.870,076.494,77
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΗΛΙΑΣ
Α' ΤΑΞΗ 5871
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΝΑΘΑΝ


Tags: , , , ,