094051823

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΡΕΚ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2428/01/B/86/2483
Γ.Ε.ΜΗ.: 000296401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
40 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΡΕΚ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 40 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2428/01/B/86/2483 - Γ.Ε.ΜΗ. 000296401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,000,000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως704,34704,330,01704,34704,330,01
704,34704,330,01704,34704,330,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα56.330,7156.326,723,9956.330,7156.326,723,99
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός21.609,0121.503,70105,3121.609,0121.503,70105,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)77.939,7277.830,42109,3077.939,7277.830,42109,30
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.318,721.318,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.428,021.428,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι24.654,1520.978,45
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα29,3529,35
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο12.845,389.693,74
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας386.015,87410.657,60
398.861,25420.351,34
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)423.544,75441.359,14
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων615,00880,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 7.504,00 μετοχές των 39,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο292.656,00292.656,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων312,15312,15
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό63.832,3760.670,76
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο56.231,1563.288,84
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)413.031,67416.927,75
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη5.313,1219.829,81
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.113,665.134,50
11. Πιστωτές διάφοροι2.129,331.775,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)12.556,1126.739,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)425.587,78443.667,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)425.587,78443.667,17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)236.790,87244.308,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως236.790,87244.308,94
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας156.861,30156.229,93
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως79.929,5788.079,01
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα543,552.944,16
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως80.473,1291.023,17
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)80.473,1291.023,17
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,00152,91
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων80.473,1290.870,26
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
ΑΘΗΝΑ, 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΡΕΚ
Α.Δ.Τ. ΑΒ287524
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ
Α.Δ.Τ. Α741387
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕ 0008119

Tags: , , , ,