094538659

ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42036/01/Β/99/27
Γ.Ε.ΜΗ.: 3173601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 24 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 24 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42036/01/Β/99/27 - Γ.Ε.ΜΗ. 3173601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.098,001.098,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα12.986,7412.986,730,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός9.608,719.607,541,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)22.595,4522.594,271,18
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων4.966,30
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες12.343,50
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες2.498,69
Μείον: Προβλέψεις1.683,36815,33
13.158,83
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο21.901,611.758,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας225,63
21.901,611.984,56
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)21.901,6120.109,69
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.000,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο88.050,0088.050,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.260,69
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-69.628,08-70.007,62
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)18.421,9219.303,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές665,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη142,22
11. Πιστωτές διάφοροι3.479,69
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)3.479,69807,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)21.901,6120.110,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)21.901,6120.110,87
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 24 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (12.2.2016 - 24.12.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
ΑΘΗΝΑ, 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΟΥΛΗΣ
ΑΤ Ι1674847
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΟΥΛΗΣ
ΑΤ Ι674847
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΑΤ ΑΙ679841 ΑΡ.ΑΔ Α ΤΑΞΗΣ 31289

Tags: , , , ,