094538659

ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42036/01/Β/99/27
Γ.Ε.ΜΗ.: 3173601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 11 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016)

Δημιουργήθηκε
ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 11 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42036/01/Β/99/27 - Γ.Ε.ΜΗ. 3173601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.098,001.098,000,001.098,001.098,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα12.986,7412.986,730,0112.986,7412.986,730,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός9.608,719.607,541,179.608,719.607,541,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)22.595,4522.594,271,1822.595,4522.594,271,18
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1,181,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων4.966,304.966,30
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες12.343,5012.343,50
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες2.498,692.498,69
Μείον: Προβλέψεις1.683,36815,331.683,36815,33
13.158,8313.158,83
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.758,931.758,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας225,63225,63
1.984,561.984,56
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)20.109,6920.109,69
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο88.050,0088.050,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.260,691.260,69
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-3.200,01
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-70.007,62-66.807,61
-70.007,62-70.007,62
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)19.303,0719.303,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές665,58665,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη142,22142,22
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)807,80807,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)20.110,8720.110,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)20.110,8720.110,87
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 11 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 11.2.2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες3.200,013.200,01-3.200,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-3.200,01
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-3.200,01
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2016 χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-3.200,01
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-70.007,62-66.807,61
-70.007,62-70.007,62
Ζημίες εις νέο-70.007,62-70.007,62
ΑΘΗΝΑ, 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ.Ι674847/1978
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ004401/1996
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ679841/2011 ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 31289

Tags: , , , ,